Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn;
manhhamhc@gmail.com; thuybanguyen@gmail.com

2Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; chiendd@gmail.com
* Tác giả liên hệ: thuybanguyen@gmail.com; Tel.: +84–975853471

 

Tóm tắt

Thông tin dự báo xác suất ứng với các khoảng độ cao sóng rất có ý nghĩa trong công tác tìm kiếm cứu nạn cũng như các hoạt động trên biển và tại vùng ven biển. Khi sử dụng hệ thống dự báo tổ hợp sóng biển chúng ta có thể đưa ra những thông tin dự báo độ cao sóng trung bình tổ hợp, cực trị độ cao sóng và xác suất ứng với các khoảng độ cao sóng khác nhau. Trong nghiên cứu này, hiệu chỉnh mô hình SWAN tính sóng trong gió mùa và trong bão Kaemi (2000) được thực hiện dựa trên việc điều chỉnh hệ số ma sát đáy tính theo công thức JONSWAP (Cfjon) để lựa chọn hệ số ma sát đáy phù hợp. Kết quả kiểm nghiệm mô hình tính sóng trong điều kiện thời tiết bình thường và trong gió mùa cho thấy độ cao sóng hiệu dụng tính toán xu hướng thiên cao so với quan trắc. Sai số tuyệt đối trung bình khi tính sóng trong gió mùa tây nam là 0,38m và trong gió mùa đông bắc là 0,52m. Biên độ trung bình của sai số tính toán sóng trong gió mùa dao động từ 0,55–0,76m và trong thời tiết tốt là 0,49m. Nhằm mục tiêu áp dụng trong nghiệp vụ tại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, quy trình vận hành hệ thống dự báo tổ hợp sóng biển đã được xây dựng. Những kết quả bước đầu thử nghiệm hệ thống dự báo tổ hợp sóng biển trong bão Damrey tháng 12/2017 đổ bộ vào Nam Trung Bộ với trường gió từ hệ thống dự báo tổ hợp 50 thành phần của Trung tâm Dự báo thời tiết hạn vừa Châu Âu (European Centre for Medium–Range Weather Forecasts, ECMWF)được thực hiện.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hà, B. M.; Thủy, N. B.; Chiến, Đ. Đ. Kết quả bước đầu dự báo tổ hợp sóng biển tại Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 721, 1-10.

Tài liệu tham khảo

1.  Hòa, V.V. Nghiên cứu phát triển hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn ngắn cho khu vực Việt Nam. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 2012.

2. Chawla, A.; Cao, D.; Gerald,V.M.; Spindler, T.; Tolman,H.L. Operational implementation of a multi–grid wave forecasting system. 10th International Workshop on Wave Hindcasting and Forecasting & Coastal Hazards Symposium, Turtle Bay, Oahu, Paper B3, 2007.

3. Chen, H.S. Ensemble prediction of ocean waves at NCEP. Proceedings of 28th Ocean Engineering Conference in Taiwan, NSYSU, 2006.

4. Mai, N.C.; Hằng, N.T. Phương pháp dự báo tổ hợp và khả năng ứng dụng ở Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2004, 518, 30–37.

5. Hòa, V.V. và cs. Nghiên cứu ứng dụng dự báo tổ hợp cho một số trường khí tượng dự báo bão. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 2008.

6. Thủy, N.B. Nghiên cứu lựa chọn mô hình dự báo nghiệp vụ nước dâng do bão vào dự báo nghiệp vụ tại Việt Nam. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp, 2016.

7. Thành, N.T. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đồng hóa số liệu phục vụ mô hình dự báo sóng. Luận án Tiến sĩ Hải dương học, 2020.

8. SWAN team. Swan user manual, Delft University of Technology, 2016.