Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Nghiên cứu biển và hải đảo

Tóm tắt

Bài báo bước đầu phân tích một số hàm thống kê độ cao sóng đang được sử dụng trong các quy trình tính toán, dựa trên ý tưởng của chương trình “Quản lý và kỹ thuật công trình biển và ven bờ (COMEM)” do 5 trường đại học của Châu Âu thực hiện năm 2010. Với 2 chuỗi số liệu quan trắc,đo đạc sóng tại vịnh Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2017 và 2018, nhận thấy có sự khác biệt nhỏ trong phân bố Rayleigh của độ cao và chu kỳ sóng.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hoàng Trưởng (2020), So sánh phân bố lý thuyết Rayleigh theo sóng quan trắc tại vùng biển vịnh Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 710, 26-32.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2002), Hướng dẫn thiết kế đê biển, Tiêu chuẩn ngành 14TCN 130:2002.

2. Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thọ Sáo (2005), Mô hình tính sóng vùng ven bờ, NXB Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 123 trang.

3. Leo, C. van R. (1989), Các nguyên lý của dòng chảy chất lỏng trong sông, cửa sông, biển và đại dương, Biên dịch: Nguyễn Thọ Sáo, 2004, Hà Nội.

4. Mauricio Alberto Wesson Vizacaino (2011), Analysis of spectral, Wave Grouping and Long Wave Phenomena of Real Measured Wind Waves in Coastal Waters. Coastal and Marine Engineering and Management CoMEM.

5. World Meteorological Organization (1998), Guide to Wave Analysis and Forecasting. WMO-No.702, Geneva, Switzerland.