Tác giả

Đơn vị công tác

1 Viện Tiên tiến Đào tạo và Nghiên cứu Công nghệ xanh, Trường Đại học Văn Lang; ngoc.tran1011@gmail.com

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM; hanh@hcmunre.edu.vnl; httvan@hcmunre.edu.vn

Trường Đại học Sài Gòn; vanthaithuqn@gmail.com

*Tác giả liên hệ: httvan@hcmunre.edu.vn; Tel.: +84–913603994

Tóm tắt

Vỏ hạt điều, từng được xem là rác thải của ngành công nghiệp điều và bị mang đi đốt bỏ trước đây, đang trở thành nguồn nguyên liệu tiềm năng để tạo ra các sản phẩm có giá trị như dầu vỏ hạt điều. Tuy nhiên, phần lớn dầu vỏ hạt điều sản xuất bởi các cơ sở ở Việt Nam hiện nay là dầu thô chưa qua tinh chế nên giá trị thương phẩm chưa cao. Đánh giá thực trạng xử lý dầu vỏ hạt điều qua đó đề xuất công nghệ đơn giản để sản xuất dầu vỏ hạt điều tinh chế là thực sự cần thiết nhằm nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm. Nghiên cứu đề xuất qui trình công nghệ sử dụng phương pháp thủy nhiệt để tinh chế dầu vỏ hạt điều với chất lượng tiềm năng sử dụng làm dầu nhiên liệu (dầu FO). Đồng thời, qui trình có tích hợp với công nghệ IOT nhằm tự động hóa và kiểm soát hiệu quả hướng đến tối ưu hóa quá trình về mặt nguyên liệu và năng lượng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Ngọc, T.T.T.; Anh, H.; Thu, V.T.T.; Vân, H.T.T. Đánh giá thực trạng xử lý dầu vỏ hạt điều tại Việt Nam và đề xuất qui trình công nghệ tích hợp công nghệ IoT sản xuất dầu vỏ hạt điều tinh chế. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 272-278.

Tài liệu tham khảo

1. Mgaya, J.; Shombe, G.B.;  Masikane, S.C.; Mlowe, S.; Mubofu, E.B.; Revaprasadu, N. Cashew nut shell: a potential bio–resource for the production of bio–sourced chemicals, metarials and fuels. Green Chem. 2019, 21, 1186–1201. doi: 10.1039/c8gc02972e.

2. Scaldaferri, C.A.; Pasa, V.M.D. Green diesel production from upgrading of cashew nut shell liquid. Renewable Sustainable Energy Rev. 2019, 111, 303–313. doi:10.1016/j.rser.2019.04.057.

3. Balgude, D.; Sabnis, A.S. CNSL: an environment friendly alternative for the modern coating industry. J. Coat. Technol. Res. 2013, 11(2), 169–183. doi:10.1007/s11998-013-9521-3.

4. Ái, B.V.; Ngọc, N.T.B. Nghiên cứu sử dụng dầu vỏ hạt Điều sau khi Clo hóa làm thuốc bảo quản lâm sản. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp miền Bắc năm 2009, 2009, 539–547.

5. Nghiep, P.Q.; Phung, L.T.K.; Kien, L.A. Research on extracting cardanol from cashew nut shell by supercritical method applied as corrosive agent for carbon steel. Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số đặc san Viện Hóa học–Vật liệu, 2020, 149–154.

6. Sanjeeva, S.K.; Pinto, M.P.; Narayanan, M.M.; Kini, G.M.; Nair, C.P.; SubbaRao, P.V.; Pullela, P.K.; Ramamoorthy, S.; Barrow, C.J. Distilled technical cashew nut shell liquid (DT–CNSL) as an effective biofuel and additive to stabilize triglyceride biofuels in diesel. Renewable Energy 2014, 71, 81–88

7. Kumar, P.P.; Paramashivappa, R.; Vithayathil, P.J.; Subba Rao, P.V.; Rao, A.S. Process for Isolation of Cardanol from Technical Cashew (Anacardium occidentale L.) Nut Shell Liquid. J. Agric. Food Chem. 2002, 50, 4705–4708.

8. Heymann, J.; Kruse, D.; Kreis, P.; Schnitzer, C.; Koleva, V.; Nissen, F.; Boeck, F. Membrane–based processes for purification of cashew nut shell liquid. EP patent 3 2017, pp. 252.

9. Filho, F.O.; Zocolo, G.J.; Canuto, K.M.; Silva Junior, I.J.; Brito, E.S. D. Productivity of a preparative high–performance liquid chromatography isolation of anacardic acids from cashew nut shell liquid. Sep. Sci. Plus. 2019, 2(6), 192–199. doi:10.1002/sscp.201900014.

10. Pandian, A.K.; Munuswamy, D.B.; Radhakrishanan, S.; Devarajan, Y.; Ramakrishnan, R.B.B.; Nagappan, B. Emission and performance analysis of a diesel engine burning cashew nut shell oil bio diesel mixed with hexanol. Petro. Sci. 2018, 15, 176–184.

11. Raghavendra Prasada S.A. A Review on CNSL Biodiesel as an Alternative fuel     for Diesel Engine. Int. J. Sci. Res. 2014, 3(7), 2028–2038.

12. Lasa, H.I.D.; Afara 8, S. Processing of cashew nut shell liquid (Mozambique). Final Technical Report, Chemical Reactor Engineering Centre,  Faculty of Engineering Science, University of Western Ontario, London, 1995.

13. Dũng, T.V. Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột má phanh (bộ ma sát) từ dầu vỏ hạt điều. Tạp chí phát triển KH&CN 2007, 10(06), 59–65.

14. Trinh, P.T. Nghiên cứu công nghệ chiết tách cardanol từ dầu vỏ hạt điều và ứng dụng để sản xuất sơn tàu biển và vật liệu kết dính chất lượng cao. 2009, Báo cáo tổng kết khoa học, kỹ thuật Đề tài.

15. Đề tài NCKH của Bộ Công thương. Truy xuất từ https://csdl.khcncongthuong.vn/Home/Detail/21967?MaDeTai=NV.2984/21

16. Knothe, G. Biodiesel and renewable diesel: A comparison. Prog. Energy Combust. Sci. 2010, 36(3), 364–373. doi:10.1016/j.pecs.2009.11.004.

17. Risfaheri; Irawadi, T.T.; Nur, M.A.; Sailah, I. Isolation of cardanol from cashew nut shell liquid using the vacuum distillation method. Indonesian J. Agric. 2009, 2(1), 11–20.

18. Permata, M.L.; Trisunaryanti, W.; Falah,I.I.; Hapsari, M.T.; Fatmawati, D.A. The effect of Nickel content impregnated on zeolite toward catalytic activity and selectivity for hydrotreating of cashew nut shell liquid oil. Rasayan J. Chem. 2020, 13(1), 772–779. doi:10.31788/RJC.2020.1315529.

19. Wang, G.; Nixo, M.; Boudreaux, M. Toward Cloud–Assisted Industrial IoT Platform for Large–Scale Continuous Condition Monitoring. Proceedings of the IEEE 2019, 107(6),1–13. doi:10.1109/jproc.2019.2914021.