Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Tóm tắt

Theo yêu cầu của Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu, việc tăng cường tính minh bạch trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) cần được xem xét đối với tất cả các quốc gia tham gia công ước khung của BĐKH, điều đó cũng sẽ được thể hiện trong NDC đệ trình của các nước lên Ban thư ký của Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC). Ở Việt Nam, hiện nay chưa có khung Giám sát, Báo cáo và Thẩm tra (MRV) hay hướng dẫn cụ thể nào cho các hoạt động thích ứng với BĐKH. Do đó, bài báo đề xuất Khung MRV cho các hoạt động thích ứng với BĐKH tại Việt Nam bao gồm các khâu từ khi bắt đầu đến khi kết thúc một hành động thích ứng với BĐKH. Kết quả của nghiên cứu sẽ góp phần đóng góp vào việc thiết lập hệ thống MRV cho hoạt động thích ứng ở Việt Nam.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phạm Thanh Long, Huỳnh Thị Lan Hương, Nguyễn Thi Liễu, Vương Xuân Hòa, Đoàn Quang Trí (2019), Xây dựng quy trình giám sát, báo cáo và thẩm tra (MRV) cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia ở Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 707, 20-27.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2013), Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình NTP-RCC giai đoạn 2012-2015 ban hành tại Quyết định số 1788 /QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Chu Thị Thanh Hương, Huỳnh Thị Lan Hương, Trần Thục (2017), Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu.

3. Chu Thị Thanh Hương (2016), Nghiên cứu cơ sở khoa học trong việc đánh giá các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu áp dụng cho tỉnh Quảng Ngãi.

4. Brooks, N., Reed, J.F., (2008), Proposed framework for monitoring and evaluating adaptation to climate change. United Nations Development Programme. Paper for the GEF International Workshop on Evaluating ClimateChange and Development. p. 2.

5. C40 city (2019), Measuring progress in Urban Climate change Climate change adaptation. Monitoring - Evaluating - Reporting Framework.

6. Haris, E., Sanahuja, Consultant (2011), A Framework for Monitoring and Evaluating Adaptation to Climate Change.

7. GIZ (2013), Monitoring and Evaluating Adaptation at Aggregated Levels: A Comparative Analysis of Ten Systems. Deutsche Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

8. Pham, T.L., Doan, Q.T., Vuong, X.H., Ngo, T.T., (2019), Research and propose a legal framework for stakeholders in the national MRV system in Vietnam. Proceeding of 10th International Conference on Socio-economic and Environmental Issues in Development, 2019 at National Economics University, Hanoi, Vietnam, 11-12 May 2019, 1098-1111.

9. UNDP (2008), Proposed Framework for Monitoring Adaptation to Climate Change. Draft. United Nations Development Programme.