Tác giả

Đơn vị công tác

Viện Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Cơn bão số 3 năm 2003 (KONI) đã gáy ra gió mạnh , cấp 9 ở Nam Định, Thái Bình; gió giật cấp 8 - cấp 9 ở Quáng Ninh, Ninh Bình và Thanh Hoá. Trong bài báo này, tác giả đã phân tích trường phấn hồi vô tuyến mây trong cơn bão KONI để bạn đọc tham khảo trong nghiệp vụ dự báo khi sử dụng thông tin về ra da.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Duy Bình, Tạ Vãn Đa (2005), Một số đặc trưng thống kê về trường phản hồi vô tuyến của đám mây trong cơn bão  KONI (số 3 năm 2003). Tạp chí khí tượng thủy văn, 532, 1-11.  

Tài liệu tham khảo