Tác giả

Đơn vị công tác

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ

Tóm tắt

Hạn hán là hiện tượng mưa thiến hụt nghiêm trọng, kéo dài, làm giảm hàm lượng ẩm trong không khí và hàm lượng nước trong đất, làm suy kiệt dòng chảy các sông, suối, hạ thấp mực nước ao, hồ và mực nước ngầm dưới lòng đất....

Trong những thập kỷ gần đây, hạn hán xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, gây nhiều thiệt hại về kinh kế, ảnh hưởng đêh đời sông con người và môi trường sinh thái. Trong bài báo này tác giả đưa ra một số nhận xét vê nhận địnlỉ tình hình hạn hán xảy ra vào mùa khô năm 2005 ở các tỉnh thuộc vùng Nam Trung Bộ để độc giả tham khảo.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Đức Phương (2005), Hạn trong mùa mưa năm 2004 và tình hình thiếu nước trong mùa khô năm 2005 ở các tỉnh Nam Trung Bộ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 532, 22-27.

Tài liệu tham khảo