Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Cao đẳng Khí tượng Thủy văn Hà Nội

2Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc

Tóm tắt

Chế độ mưa mùa đông ít về lượng và về số ngày có mưa, đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, việc dự báo những ngày có mưa là bài toán có ý nghĩa thực tiễn đối với sản xuất nông nghiệp trong vụ đông xuân ở khu vực Sơn La. Tử thực tế đó, tác giả chọn đề tài: "Dự báo mưa cho khu vực Sơn La trong các tháng I, tháng II và tháng III". Nội dung chủ yếu của bài báo này là giới thiệu tính toán một số đặc trưng tlìôhg kê về mưa và xây dựng phương trình dự báo mưa cho khu vực Sơn La trong các tháng I, tháng II và tháng III với thời hạn dự báo 24 giờ bằng phương pháp thống kê (phương trình hồi quy tuyến tính nhiều biến có độ chính xác u >85% với độ tin cậy cao H >0,3)

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Viết Lành, Lê Thu Hà (2005), Dự báo mưa cho khu vực Sơn La trong các tháng 1, 2, 3. Tạp chí khí tượng thủy văn, 532, 32-41.

Tài liệu tham khảo

  1. Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc. Khí hậu Việt Nam, NXB - Khoa học Kỹ thuật. Hà Nội, 1993.
  2. Nguyễn Viết Lành. Nghiên cứu dự báo dông nhiệt vùng Đồng bằng Bắc Bộ trong các tháng nửa đầu mùa hè, Luận án tiến sĩ địa lý. Hà Nội, 2001.
  3. Phan Văn Tân. Phương pháp thống kê trong khí hậu. Đại học Quốc gia, Hà Nội, 1999. 
  4. Forecasting Rainfall at Son La for Period of January, February and March.