Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt là biện pháp hàng đầu trong hàng loạt biện phấp phòng tránh lũ lụt và hạn chế thiệt hại. Để có thể dự báo lũ và cảnh báo ngập hit cố hiệu quả, việc đảm bảo thông tin nhất là thông tin khí tượng thuỷ văn thời gian thực trong quá trình dự báo giữ vai trò vô cùng quan trọng. 

Trong bài này, tác giả trình bày lược đồ dự báo lũ, cảnh báo ngập lụt và những yêu cầu về lưới trạm khí tượng thủy vãn (KTTV) (đo mưa, đo lữ) phục vụ công tác dự báo lũ, cảnh báo ngập lụt ở các lưu vực sông miền Trung. Lưu vực sông Trà Khúc- sông Vệ được lấy làm ví dụ.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Cao Đăng Dư (2002), Lưới trạm khí tượng thủy văn phục vụ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt các sông Miển Trung. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 504, 33-36.

Tài liệu tham khảo

1. Lê Bắc Huỳnh và nnk, 2000. Nghiên cứu xác định căn cứ khoa học nhằm tãng cường một bước năng lực và chất lượng dự báo bão, lũ phục vụ phòng tránh, giảm thiệt hại (Đề tài độc lập cấp Nhà nước)

2. Lương Tuấn Anh và nnk, 2002. Nghiên cứu phương án dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt hạ lưu sông Trà Khúc - sông Vệ (Đề mục 3 thuộc đề tài độc lập câp Nhà nước).

3. Cục mạng lưới và trang thiết bị kỹ thuật KTTV, 2000.