Tác giả

Đơn vị công tác

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang

Tóm tắt

Gần nửa thể kỷ trôi qua (1964-2004) các nhà khoa học thủy văn, thủy lực của Viện nghiên cứu Thủy lợi Đan Mạch đã xây dựng một hệ thống phần mềm tính toán dòng chảy 1 chiều, 2 chiều và 3 chiều cho biển, hồ chứa và sông ngòi. Hệ thống phần mềm DHI SOFTWARE giải các bài toán dòng chảy 1 chiều, 2 chiều, 3 chiều không tải và có tải (các chất tải rắn, các chất tải hoà tan, khuếch tán,...) được ứng dụng ở nhiều nơi trên thế giới trong đó có mô hình MIKE 21C. Bài báo này giới thiệu những kết quả bước đầu của việc ứng dụng mô hình MIKE 21C tính toán diễn biến lòng sông Hậu - đoạn chảy qua thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là đoạn sông nghiên cứu) có biến hình lòng dẫn phức tạp.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Bùi Đạt Trâm, Mai Anh Vũ, Võ Tấn Linh (2005), Ứng dụng mô hình MIKE 21C tính toán diễn biến lòng sông Hậu đoạn chảy qua thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang. Tạp chí khí tượng thủy văn, 540, 16-27. 

Tài liệu tham khảo

  1. Bùi Đạt Trâm. Diễn biến lòng sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Nao, sông Bình Ghi và sông Châu Đốc. Chương trình Điều tra cơ bản và Phòng chống thiên tai tỉnh An Giang; Tập I, II, III, IV, V và VI; 1997-2002.
  2. DHI Software-Brief History.
  3. Danish Hydraulic Institue. MIKE 21 Coastal Hydraulics and Oceanography, Hydrodynamic Module, Release 2,5, Users Guide and Reference Manual, 1995.
  4. Danish Hydraulic Institue: MIKE 21C Model and Users Guide, 2000.
  5. Web: www.dhi.dk