Tác giả

Đơn vị công tác

Phân viện khí tượng thủy văn và môi trường phía Nam

Tóm tắt

Hầu hết các cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) khi đổ bộ vào đất liền đều có khả năng gây ra mưa lớn trên một khu vực rộng hàng ngàn kỉlômét vuông. Tại một số vùng ở nước ta lượng mưa do bão và ATNĐ góp phần quan trọng trong tổng lượng mưa năm. Trong bài báo này tác giả trình bày một số kết quả nghiên cứu về lượng mưa tại các tỉnh ở khu vực Nam Bộ trong thời gian có bão và ATNĐ đổ bộ vào đất liền hoặc hoạt động tại khu vực ngoài khơi vừng biển Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Từ những kết quả thu được, bước đầu tác giả đưa ra một số nhận xét về sự ảnh hưởng của bão và ATNĐ tới lượng mưa ở khu vực này.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Chiêu Kim Quỳnh (2005), Bước đầu đánh giá sự ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới tới lượng mưa ở khu vực Nam Bộ. Tạp chí khí tượng thủy văn, 540, 27-33.

Tài liệu tham khảo

  1. Trần Duy Bình. Bão và ATNĐ ở biển Đông và ảnh hưởng của chủng đến Việt Nam, 1995.
  2. Dương Liên Châu. Bão và ATNĐ ảnh hưởng tới Việt Nam trong 5 năm (1995 - 1999). Tuyển tập báo cáo tại hội nghị khoa học công nghệ dự báo và phục vụ dự báo KTTV. Hà Nội 12/2000.
  3. Đặng Trần Duy. Bão và ATNĐ ảnh hưởng đến Việt Nam thời kỳ 1956 - 1995. Tạp chí KTTV 5/1998. Tr. 3 -11.
  4. Nguyễn Văn Thắng. Mối liên hệ giữa lượng mưa bão và bán kính cách tâm bão.
  5. Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc. Khí hậu Việt Nam. NXB Khoa học & Kỹ thuật, 1993.