Tác giả

Đơn vị công tác

Viện Địa lý - Viện khoa học và công nghệ Việt Nam

Tóm tắt

Trong bài báo này tác giả giới thiệu việc nghiên cứu sử dụng các thuật toán trong hệ thông tin địa lý (GIS) để xây dựng các bản đồ chất lượng môi trường không khí cho thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Các bản đồ chất lượng môi trường không khí thành phần được thành lập trên cơ sở sử dụng các chức năng phân tích không gian (Spatial Analysis) để xây dựng các bản đồ phân bố các đường đẳng trị theo chỉ số index (tỷ số giữa nồng độ thực đo và tiêu chuẩn cho phép - TCCP) của các thành phần môi trường không khí như: bụi, CO2, NO2, SO2. Các bản đồ đánh giá chất lượng môi trường không khỉ tổng hợp được thành lập bằng thuật toán chồng ghép. Kết quả cho thấy các bản đồ đánh giá chất lượng môi trường không khí được thành lập bằng các mô đun này có tính khách quan cao và khá phù hợp với thực tế về ô nhiễm môi trường không khí ở thành phố Vinh, đồng thời mở ra khả năng ứng dụng các phần mềm này để xây dựng các bản đồ chất lượng môi trường, đặc biệt là các bản đồ tổng hợp cho các vùng lãnh thổ khác nhau một cách nhanh chóng và có độ chính xác cao.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Mai Trọng Thông, Hoàng Lưu Thu Thủy, Lê Phú Cường (2005), Nghiên cứu thành lập bản đồ tổng hợp chất lượng không khí thành phố Vinh bằng hệ thông tin địa lý (GIS). Tạp chí khí tượng thủy văn, 540, 33-39.

Tài liệu tham khảo

  1. Mai Trọng Thông và nnk. Nghiên cứu xây dựng hệ thống các bản đồ tự nhiên, môi trường trong GIS phục vụ lập QHMT vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng QHMT vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Thừa Thiên - Huế, Tp. Đà Nẩng, Quảng Nam, Quảng Ngãi)”, KC.08.03. Viện Địa lý, 2004.
  2. Mai Trọng Thông và nnk. Nghiên cứu xây dựng bản đồ chất lượng môi trường không khí tổng hợp trong hệ thông tin địa lý GIS. Tọp chí Khí tượng Thủy văn, so 11(527), 2004.
  3. Mai Trọng Thông và nnk. Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hà Nội, 2004.
  4. Phạm Ngọc Đãng. Môi trường không khí. NXB - KHKT, Hà Nội, 1997.
  5. Tổng cục tiêu chuẩn và đo lường. Các tiêu chuẩn Nhà nước Việt Nam về môi trường. Hà Nội, 2000.