Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, phongnb37hut@gmail.com.

2 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; nhuanmt@vnu.edu.vn.

* Tác giả liên hệ: phongnb37hut@gmail.com; Tel.: +84-914374896

Tóm tắt

Mục tiêu của bài báo là đánh giá mối quan hệ của các chỉ số khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu (khả năng thích ứng) với khả năng thích ứng của hộ gia đình cận nghèo của thành phố Đà Nẵng. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khẳng định (Exploratory Factor Analysis–EFA), phân tích nhân tố khám phá (Confirmatory Factor Analysis–CFA), mô hình cấu trúc (Structural Equation Modeling–SEM) và bộ chỉ số khả năng thích ứng của thành phố Đà Nẵng để đánh giá mối quan hệ này. Bộ chỉ số khả năng thích ứng bao gồm 17 chỉ số của các thành phần tài chính, tự nhiên, xã hội, con người, cơ sở hạ tầng. Kết quả chỉ ra rằng khả năng thích ứng của hộ gia cận nghèo tương quan chặt chẽ với thành phần tài chính và nguồn nhân lực. Như vậy, để nâng cao khả năng thích ứng của hộ gia đình cận nghèo cần tăng cường nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy các hoạt động đa dạng sinh kế và nâng cao thu nhập cho hộ gia cận nghèo.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phong, N.B.; Nhuận, M.T. Đánh giá mối quan hệ của các chỉ số khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của hộ gia đình cận nghèo của thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021721, 21-30.

Tài liệu tham khảo

1. UNDP 2009. Báo cáo phát triển con người. Trang online: http://hdr.undp.org

2. USAID. Adapting to Coastal Climate Change: A Guidebook for Development Planners, US Agency for International Development 2009, 148 trang https://www.crc.uri.edu/download/Coastal Adaptation Guide.pdf

3. Adger, W.N. Katharine Vincent, Uncertainty in adaptive capacity. C.R. Geosci. 2005, 337, 399–410.

4. Defiesta, G.; Rapera, C.L. Measuring Adaptive Capacity of Farmers to Climate Change and Variability: Application of a Composite Index to an Agricultural Community in the Philippines. J. Environ. Sci. Manage. 201417, 48–62.

5. Nhuan, M.T.; Tue, N.T.; Hue, N.T.H.; Quy, T.D.; Lieu, T.M. An indicator–based approach to quantifying the adaptive capacity of urban households: The case of Da Nang city, Central Vietnam. Urban Clim. 2016, 15, 60–69.

6. Thathsarani, U.S.; Gunaratne, L.H.P. Constructing and index to measure the Adaptive capacity to climate change in SriLanka. Procedia Eng. 2018, 212, 278–285.

7. Sietchiping, R. Applying an index of adaptive capacity to climate change in north–western Victoria, Australia. Applied GIS 2006, 2, 16.1–16.28.

8. Văn, C.T.; Sơn, N.T.; Anh, T.N.; Tuấn, N.C. Xây dựng bộ chỉ số tổn thương do lũ sử dụng phân tích hệ thống– thử nghiệm cho một vài xã của tỉnh Quảng Nam tại đồng bằng song Thu Bồn. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2014, 643, 10–18.

9. Nelson, R.; Kokic, P.; Crimp, S.; Martin, P.; Meinke, H.; Howden, S.M.; de Voil, P.; Nidumolu, U. The vulnerability of Australian rural communities to climate variability and change: Part II–Integrating impacts with adaptive capacity. Environ. Sci. Policy 201013, 18–27.

10. Abson, D.J.; Dougill, A.J.; Stringer, L.C. Using Principal Component Analysis for information–rich socio–ecological vulnerability mapping in Southern Africa. Appl. Geogr. 2012, 35, 515–524. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2012.08.004.

11. Trang web chính thức của DaNang Authority. Cơ sở hạ tầng Đà Nẵng (truy cập ngày 20 tháng   1 năm 2020) https://www.danang.gov.vn/web/vi/detail?id=26033&_c=16407111, 2019

12. Báo cáo thường niên Kinh tế – Xã hội của Đà Nẵng. Nhà xuất bản thống kê. Hà Nội,  2018.

13. Tổng cục Thống kê Đà Nẵng. Nhà xuất bản thống kê, Đà Nẵng, 2019.

14. Phong, N. B.; Nhuan, M.T.; Chien, D.D. Indentifying the Role of determinants and indicators affecting climate change adaptative capacity in DaNang city, VietNam. VNU J. Sci. Earth Environ. Sci. 2020, 36, 70–80.

15. Hair, J.F.; Black, W.C.; Babin, B.J.; Anderson, R.E.; Tatham, R.L. Multivariate data analysis. 6th edition. Pearson Prentice Hall, 2006.

16. Kline, R.B. Principles and practice of structural equation modeling. 3rd edition, The Guilford Press New York, London, 2005.