Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Khoa học Công nghệ Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường

2Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường.

Tóm tắt

Trên cơ sở hình ảnh và độ phản hồi vô tuyến từ trường mây của cơn bão Durian thu được từ các trạm Rada NhaTrang Khánh Hoà) và Nhà Bè (T/P Hồ Chí Minh) các tác giả đã trình bầy cấu trúc của bão Durian qua biến đổi của trường phản hồi vô tuyến mây như cấu trúc chung; cấu trúc các dải xoắn và biến đổi theo không gian và thời gian của trường độ phản hồi vô tuyến trung bình; cấu trúc mắt bão và biến đồi đường kính trung bình của nó; cấu trúc và biến đổi của tường mây mắt bão và về quỹ đạo và. hướng di chuyển của nó. Từ đó, các tác gỉả đã đưa ra một vài kết luận về đặc điểm cấu trúc trường mây từ khi cơn bão chuyển động, tới gần bờ đến khi bão tan; sai số giữa vị trí, tâm bão do Rađa Nhà Bề phát hiện được và vị trí thực của tâm bão ỉà rất nhỏ, Nếu Rađa Nhà Bè theo dõi liên tục trường mây bão và mắt bão thì hoàn toàn có thể dự báo tương đối chính xác về quĩ đạo và hướng dì chuyển của nó cho thời hạn một vài giờ tới.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Duy Bình, Tạ Văn Đa (2007), Cấu trúc của cơn bão Durian trên cơ sở trường phản hồi vô tuyến mây. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 564, 7-12. 

Tài liệu tham khảo