Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng Cao không

2Trung tâm Dự báo Khí tứợng Thuỷ văn Trung ương

Tóm tắt

Trước hiện trạng môi trường trái đất ngày càng bị tàn phá nghiêm trọng, gâỵ ra sự biến đổi khí hậu toàn cầu theo hướng không có lợi cho con người, các hiện tượng thời tiết nguy hỉểm như dông tố, lốc, mưa đá, lũ quét, lũ ống xảy ra ngày càng tăng gây hậu quả nặng nề cho con người. Yêu cầu nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo là vấn đề cấp thiết của các trung tâm dự báo khí tượng trên toàn thế giới. Bên cạnh các nguồn số liệu truyền thống, số liệu vệ tinh, Rađa đã được nhỉều nước sử dụng kết hợp khá hiệu quả trong việc theo dõi các hiện tượng thời tiết nguy hiểm nói trên. Ưu điềm của hai loại số liệu này là: có độ phân giải thời gian, không gian cao hơn so với các nguồn số liệu truyền thống khác, số liệu vệ tinh, vùng phủ rộng, tính ổn định cao cung cấp cho người sử dụng thông tin bao quát về sự phân bố, hình thành, phát triển và di chuyển của trường mây, số liệu ra đa, có vùng phủ hẹp hơn nhưng có độ phân giải thời gian, không gian chi tiết đối với mỗi vùng mây, hiện tượng cần quan tâm. Như vậy, số liệu vệ tinh có thể cung cấp thông tin mang tính định hướng cho quan trắc ra đa, ngược lại số liệu ra đa cung cấp chi tiết hơn về vùng mây đó. Sự kết hợp vệ tinh và ra đa đã phát huy hiệu quả cao cho công tác dự báo thời tiết. Trong khuôn khổ bài báo này, chứng tôi đưa ra mối liên hệ giữa thông tin ra đa và vệ tinh trong việc quan trắc, phát hiện các hiện tượng thời tiết nguy hỉểm xảy ra ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 năm 2006 ở miền Bắc Việt Nam.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Viết Thắng, Nguyễn Thị Thanh Bình (2007), Sử dụng thông tin ra đa TRS-2730 và thông tin vệ tinh để quan trắc, phát hiện mây đôi lưu gây tố, lốc, mưa đá ở miền bắc Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 564. 21-28. 

Tài liệu tham khảo

1.  Nguyễn Viết Thắng, Đinh Đức Tú: Sử dụng thông tin ra đa thời tiết TRS - 2730 để quan trắc, phát hiện, theo dõi, cảnh báo dông, tố, ỉốc và mưa đá ỗ Việt Nam, Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn tháng ỉ/2005

2. Nguyễn Viết Thắng: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu cơ bản “Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu nhận biết mây và các hiện tượng thời tiết liên quan (mưa nhỏ, mưa rào, dụng) của Rađa thời tiết TRS ” 2730. tháng 3/2007

3. Nguyễn Viết Thắng: Đánh giá khả năng phát hiện mây và các hiện tượng thời tiết liên quan của trạm ra đa thời tiết Việt Trì. Tạp chí Khí tượng Thuỷ vãn tháng 2/2006

4. Nguyễn Viết Thắng: Phương pháp xây dựng chỉ tiêu nhận biết mây và các hiện tượng thời tiết liên quan của ra đa thời tiết TRS - 2730. Tạp chi Khí tượng Thuỷ văn tháng 9/2006

5. Nguyễn Viết Thắng: Sử dụng ra đa thời tiết TRS - 2730 đe quan trắc, phát hiện, theo dõi, cảnh báo dông, tố, lốc và mưa đá ở Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thuỷ vãn tháng 1/2005

6. TS. Đinh Văn Loan: Nghiên cứu thiên tai tố, lốc ở Việt Nam (7/ỉ999).

7. Hướng dẫn vận hành sử dụng thông tin ra đa MRL1,2. Nhà xuất bản Lê-Nin - gờ~ rát, 197ỉ), bản tiếng Nga.

8. Hướng dẫn vận hành sử dụng thông tin ra đa MRLỈ,2,3,5 . Nhà xuất bản Lê-Nin ~~ gờ - rát, 1992), bản tiếng Nga.

9. Quy phạm quan trắc khí tượng bề mặt. Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn 10-1990.

10. KS. Trần Duy Sơn: Khai thác thử nghiệm trạm ra đa MRL5 Phù Liễn - Hải Phòng, Đài Cao không T.W 1991.

11. TS. Trần Duy Bĩnh: Nghiên cứu bão và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm bằng phương pháp Rađa (Hà Nội - 1993).

12. TS. Trần Duy Sơn: Quy phạm quan trắc ra đa thời tiết, Đài Khí tượng Cao không 1996.

13. Phil Alford: Thunderstorms and severe thunderstorms~a forecasting perspective, xuất ban tháng 7/1995.