Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

Tóm tắt

Đối với cây bông, nhiệt độ ban ngày và nhiệt độ ban đêm là những yếu tố có tác động nhiều đến ra hoa đậu quả và vì thế trực tiếp liên quan đến năng suất bông. Dựa trên phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ ban ngày và nhiệt độ ban đêm đến sinh trưởng của cây bông, bài báo đưa ra kết quả tính nhiệt độ ban ngày và ban đêm ồ các địa điểm thuộc đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Từ kết quả đó, đối chiếu với các ngưỡng thuận lợi và bất lợi đối vởi cây bông, đánh giá tác động của chúng trong các gỉaì đoạn sinh trưởng cụ thể. Đồng thời thông qua mốì tương quan giữa năng suất bông ở ĐBSCL với các yếu tố nhiệt, nắng, ẩm và lượng mưa, bài báo đưa ra các nhận xét về tác động cảa các yếu tố khí tượng, khí hậu tới cây bông trong các thời vụ gieo vào mùa mưa và mùa khô.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phạm Thiên Nga (2007), Đánh giá tác động của các yếu tố khí tượng, khí hậu tới sinh trưởng, phát triển và năng suất cây bông ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 564, 29-37. 

Tài liệu tham khảo

1. L.R.Oldeman và M. Frere., (người địch: Hoàng Văn Đức), Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. 1986. Nghiên cứu khí hậu nông nghiệp nhiệt đới ẩm Dông Nam Ả.

2. Nguyên Hùng, Khuyến nông Việt Nam - số 4-2001. "Cây bông mùa khô ở Đồng bằng Sông Cửu Long".

3. Viện Nghiên cứu Cây bông và cây có sợỉ, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Tp. Hồ Chí Mình, 2002. Kết quả nghiên cứu khoa học

4. Biswas B.C., Geneva, 1996. Definition of Agrometeorological Information on Cotton Crop, WMO, Agricultural Meteorology, CagM Report No. 70.

5. Cheng Chunshu, Feng XiuZao, Gao Liangzhi, Shen, China Meteorological pres. 1993. Climate and agriculture in China.