Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trương Anh Sơn, Dương Hồng Sơn (2007), Nghiên cứu thử nghiệm áp-dụng hệ thống mô hình dự báo chất lượng không khí đa quy mô CMAQ ở Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 564, 43-49. 

Tài liệu tham khảo

1. Hoàng Đức Cường và nnk. Nghiền cứu thử nghiệm áp dụng mô hình khí tượng động lực quy mô vừa MM5 trong dự bảo hạn ngắn ở Việt Nam. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ 2005.

2. Dương Hồng Sơn và nnk (2003). Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường không khí vùng đồng bằng sồng Hồng giai đoạn 2001 - 2010. Đề tài nhánh KC.08.02: Nghiên cứu xây dựng quy hoạch mô ì trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng Bắc Bộ giai đoạn 2001 - 2010.

3. Báo cáo hiện trạng môi trường Thành phố Hà Nội năm 2003. Sở Khoa học công nghệ và môi trường Hà Nội (2003).

4. Website cửa Viện Khí tượng Thảy văn. http://www.imh.ac.vn.

5. Byun D.W., Lubertỉno G. (...). Emissions processing with SMOKE tool and SMOKE programs. Interim progress report for the technical support contract on Houston air quality modeling.

6. CMAQ 4.5 Users Manual.

7. http://www.airnow.gov.