Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM

Tóm tắt

Đánh gỉá môi trường chiến lược (ĐMC) được thực hiện tại huyện Côn Đảo, tĩnh Bà Rịa - Vũng Tàu với sự tham gia của nhiều cơ quan và ứng dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau. Với việc sử dụng mô hình toán RIAM để đánh giá tác động tổng hợp của dự án quy hoạch sử dụng đất đến môi trường. Kết quả cho thấy ĐMC đã thực sự trở thành một công cụ hỗ trợ cho quy hoạch và đã đưa ra nhiều giải pháp kỹ thuật, quần lý để sử dụng đất một cách tiết kiệm, hỉệu quả, bảo vệ môi trường, không làm  tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Tôn Thất Lãng (2007), Đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch sử dụng đất tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 564, 50-56. 

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Khắc Kinh. Huy động sự tham gia của cộng đồng trong quá trình đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường, Hội thảo “Thực trạng và triễn vọng HTM, HMC ở Việt Nam ”.(2007)

2. Lê Văn Hưng, Nguyễn Thúy Nga. Đánh giá môi trường chiến lược cho điều chĩnh quy hoạch sử dụng đất gắn liền với bảo vệ mô ì trường tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, Tạp chí Tài nguyền và Môi trường (2007).

3. Tôn Thất Lãng, Nguyễn Thị Hồng Cúc, Đặng Thị Hoa. Lồng ghép môi trường trong quy hoạch sử dụng đất tại huyện Côn Hảo, tĩnh Bà Rịa Vũng Tàu, Báo cáo chuyên dề, SEMLA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2007).

4. Lê Hoài Nam (2007), Các dự án đánh giá môi trường chiến lược thí điểm trong chương trình SEMLA: phương pháp luận và các bàì học kinh nghiệm, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.