Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Khoa học Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Môi trường

Tóm tắt

Bài báo này giới thiệu một số vấn đề khoa học của quá trình biến đổi khí hậu, những tiến bộ trong nhận thức và ứng dụng cũng như những tồn tại trong việc mô phỏng các quá trình và dự báo diễn biến khí hậu trong tương lai.

 

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Đức Ngữ (2007), Quá trình Biến đổi khí hậuTạp chí Khí tượng Thủy văn, 563, 1-5. 

Tài liệu tham khảo

1. IPCC - Climate Change 2001 - Synthesis Report.

2. Kluwer Academic Publishers - Mitigation and Adatation Strategies for Global Change, volum 1 -1996.

3. Oxford University Press 1990 - Global Warming - The Greenpeace Report.