Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong lĩnh vực này (quy hoạch, quản lý tài nguyên nước, hệ thống tài nguyên nước tự nhiên và nhân tạo ...) để có một cách hiêu thống nhất trước khỉ đi vào những trường hợp ứng dụng cụ thể. Bài báo cũng đề cập tới những vấn đề quan trọng trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước: về mục tiêu chiến lược, về các tiêu chuẩn đánh giá và về phương thức thực hiện. Qua kinh nghiệm của một sô quôc gia phát triển (Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nhật Bản), bài báo đã nêu lên những vấn đề về tổ chức trong mô hình hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên nước.

Để tiếp cận đầy đủ hơn về vấn đề quy hoạch và quản lý tài nguyên nước theo lưu vực sông, tác giả giới thiệu đến bạn đọc loạt bài báo gồm các vấn đề sau: Giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong quy hoạch - quản lý tài nguyên nước và những kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực này (phần I). Định hướng chiến lược phát triển tài nguyên nước vùng hạ lưu vực Mê Công theo nguyên lý quản lý tổng hợp tài nguyên nước (phần II). Các kịch bản phát triển vùng hạ lưu vực Mê Công (phần III).

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Vũ Văn Tuấn (2008), Vấn đề quy hoạch và quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 563, 6-11. 

Tài liệu tham khảo

1. Global Water Partnership - Integrated water resources management. TAG Background papers, no 4, 2000. www.gwpforum.org/gwp/library/Tacno4.pdf.

2. Bruce Mitchell - Integrated water resource management, institutional arrangements and land-use planning. Environment and Planning, volume-37, pages 1335 - 1352, 2005.

3. Mike Theiwall et all - Web issue analysis: An integrated water resource management case study. Journal of the American society for information science and technology, 57(10): 1303 -1314,2006.

4. Matthew D. Davis - Integrated water resource management and water sharing. Journal of Water resources planning and management, pages 427 - 445, October 2007.

5. Lê văn Hợp - Quản lý tài nguyên nước của CH Pháp. Tạp chí Tài nguyên nước, sổ2 /2007.

6. Lê Trình - về quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Tạp chí Bảo vệ môi trường, số 8/2007.