Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường

Tóm tắt

Lượng hơi nước tổng cộng trong khí quyển thường được biểu diễn bằng độ cao của lớp “nước B lắng”, tức là của một lớp nước mà ta sẽ thu được nếu như toàn bộ hơi nước chứa trong khí quyền đều đọng lại thành nước [1], Hiện nay, lượng hơi nước tổng cộng trong khí quyển có thể được tính thông qua ảnh vệ tinh Terra-Aquar với đầu thu MODIS. Để tính tổng lượng hơi nước, chúng tôi sừ dụng phương pháp tỷ số giữa kênh phỗ hấp thụ ở các bước sóng trung tâm: 0,905m, 0,936m, 0,94m với kênh cửa sổ khí quyển ờ bước sóng 0,865 m. Tỷ số này loại bỏ một phần ảnh hưởng của sự phản chiếu bề mặt đối với bước sóng dài và cho kết quả về hệ số hấp thụ hơi nước khí quyển. Lượng hơi nước tổng cộng trong khí quyển được tính từ hệ số hấp thụ dựa theo lý thuyết truyền bức xạ. Từ lượng hơi nước tổng cộng trong khí quyển được xây dựng từ ảnh MODIS, dựa vào bản chất vật lý của sự bốc hơi nước và các thông số được điều chỉnh phù hợp với điều kiện khí hậu và môi trường của khu vực nhiệt đới, bài viết đã tính được độ ẩm tương đối (RH) của không khí với độ phân giải cao (1 km). Đây là một ứng dụng quan trọng đối với lĩnh vực khí tượng-khí hậu.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Dương Văn Khảm, Chu Minh Thu (2010), Ứng dụng ảnh vệ tịnh Terra-aquar (MODIS) trong việc tính toán độ ẩm không khí trong khí quyển. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 591. 14-19.

Tài liệu tham khảo

1. Khí tượng học. Nhà xuất bản Nha Khí tượng, 1963,

2. Bo-Cai Gao and Kaufman, Y. J. Water vapor retrievals using Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) near-infrared channels. Journal of Geophysical Research, 2003.

3. Timothy Liu. Remote sensing of near surface humidity over North Pacific. IEEE trans. Geosci. Remote Sens., 1984.

4. Peng Guangxiong, Li Jing, Cen Yunhao, Tay Lip Hong. High-resolution Surface Relative Humidity Computation Using MODIS Image in Peninsular Malaysia. Chinese Geographical Science, 2006.

5. Dương Văn Khảm. Xây dựng phương pháp tính toán một số yếu tố tiểu khỉ hậu nông nghiệp bằng công nghệ GIS. Hội thảo khoa học " Dự báo, nghiệp vụ KTTV phục vụ khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường", Viện Khí tượng Thuỷ vãn, 2004.