Tác giả

Đơn vị công tác

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc

 

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Văn Toàn (2010), Về hoạt động của hệ thống cảnh báo lũ, lũ quét Nậm Na, Nậm Pàn tỉnh Sơn La. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 591. 27-32.

Tài liệu tham khảo