Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài KTCK, Trung tâm KTTV quốc gia

2Đài KTTV Trung Trung Bộ, Trung tâm KTTV quốc gia

3Khoa KT-TV-HDH, Đại học khoa học Tự nhiên, Đại học Tổng hợp quốc gia, Hà Nội

4JAMSTEG

5JAMSTEC và Đại học Tổng hợp đô thị, Tokyo, Japan.

Tóm tắt

MAHASRI là tên viết tẳt của Monsoon Asian Hydro-Atmosphere Scientific Research and Prediction Initiative (Chương trình nghiên cứu và dự báo thủy văn khi quyển gió mùa Châu Á) còn AMY là tên viết tắt cúa Asian Monsoon Year (Năm gió mùa Châu Á) (2008-2012) là hai Chương trình liên quan mật thiết, đều được Chương trình nghiên cứu khí hậu toàn cầu (WCRP) ủng hộ đưa vào kế hoạch hợp tác đa quốc gia, đa chương trình trong khu vực và thế giới. Sau 5 năm thực hiện, xin điểm lại hoạt động họp tác trong khuôn khổ của Chương trình này để rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Thị Tân Thanh, Đinh Đức Tú, Ngô Đức Thành, Hoàng Minh Toán, Nguyễn Văn Vinh, Hoàng Tấn Liên, Lê Viết XêHideyuki Kamimera, Jun Matsurrioto (2010), Kết quả hợp tác trong khuôn khổ của MAHASRI/AMY (giai đoạn 2006 - 2010). Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 600. 6-14.

Tài liệu tham khảo