Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng Cao không

Tóm tắt

Ra đa thời tiết ở nước ta đã được triển khai hoạt động từ cuối những năm 70 của thể kỷ trước với các ra đa thời tiết chưa sổ hoá sử dụng công nghệ analog. Từ năm 1998 hệ thống các ra B % đa thời tiết hiện đại vợi công nghệ điều khiển và xử lý thông tin tự động được đưa vào sử dụng ở nước ta. Idiện tại trên lãnh thổ Việt Nam có 7 trạm với 9 ra da, trong đó có 7 ra đa số hóa sử sụng băng sóng c (3 ra đa thông dụng và 4 ra đa Đốp-le), 1 ra đa số hoá sử dụng 2 băng sóng S và X. Báo cáo này đánh giá một cách tổng quát tình hình hoạt động của mạng lưới ra đa và đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao khả năng hoạt động hiệu quả của mạng lưới ra đa thời tiết trong tương lai.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phùng Kiến Quốc (2010)Ứng dụng ảnh vệ tịnh Terra-aquar (MODIS) trong việc tính toán độ ẩm không khí trong khí quyển. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 600. 15-22.

Tài liệu tham khảo