Tác giả

Đơn vị công tác

1 Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn; vnlinh@monre.gov.vn

2 Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn; hai12bka@gmail.com

3 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ; bakttv86@gmail.com

* Tác giả liên hệ: hai12bka@gmail.com; Tel: +84–983591346

Tóm tắt

Hiện nay việc sử dụng các sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, giám sát ở các ngành, lĩnh vực đang rất phổ biến và hiệu quả. Theo quy định của Luật Khí tượng thủy văn năm 2015, hồ sơ kỹ thuật các trạm là một trong các loại thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn cần được quản lý, giám sát. Nhằm đáp ứng các yêu cầu về quản lý hoạt động mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn theo hướng tự động, hiện đại, nghiên cứu này đã phát triển thành công bộ công cụ phần mềm quản lý hoạt động mạng lưới trạm khí tượng thủy văn, phần mềm có thể cài đặt trên các thiết bị di động thông minh, cho phép người sử dụng dễ dàng truy cập, quản lý, theo dõi trực tuyến tình hình hoạt động của từng trạm quan trắc, giúp nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định kịp thời để xử lý các tình huống, sự cố cũng như phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hằng ngày đối với hoạt động của mạng lưới trạm.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Linh, V.N.; Hải, N.M.; Lịch, N.V.; Ba, T.Đ. Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ giám sát hoạt động mạng lưới trạm khí tượng thủy văn . Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021722, 15-22.

Tài liệu tham khảo

1. Khánh, D.V. Nghiên cứu xây dựng giả pháp tự động hóa quản lý hoạt động nghiệp vụ trạm khí tượng thủy văn và truyền tin theo thời gian thực từ các trạm khí tượng thủyvăn truyền thống. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, 2018.

2. Ableson, W.F.; Sen, R.; Chris King, C.; Ortiz, C.E. Android in action. Manning Publications, 2012, pp. 664.

3. Smirth, B.O. Introduction to SQL for Data Scientists. College of Business Administration University of Nebraska at Omaha. Avaliable online: http://downloads.bensresearch.com/SQL.pdf

4. Douglas, K.; Douglas, S. PostgreSQL: a comprehensive guide to building, programming, and administering PostgresSQL databases, 2005.

5. https://developer.apple.com/library/ios/documentation/IDEs/Conceptual/iOS_Simulator_Guide/Testingonthe.OSSimulator/TestingontheiOSSimulator.html

6. https://developer.android.com/reference/android/app/Application