Tác giả

Đơn vị công tác

1 Phòng Dự báo KTTV–Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc; vanquan@kttvdb.net.

2 Phòng Dự báo KTTV–Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc; nguyenthuy50v@gmail.com.

3 Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Giang–Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc; haviethung@kttvdb.net.

4 Phòng Mạng lưới trạm và Thông tin KTTV–Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc; vuthithu@kttvdb.net.

5 Phòng Mạng lưới trạm và Thông tin KTTV–Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc; nguyenlengocthuy@kttvdb.net.

6 Phòng Mạng lưới trạm và Thông tin KTTV–Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc; danghongnguyen@kttvdb.net.

7 Phòng Mạng lưới trạm và Thông tin KTTV–Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc; vuduysau@kttvdb.net.

 

Tóm tắt

Trong những năm gần đây khu vực tỉnh Bắc Giang chịu ảnh hưởng của mưa lũ ngày một trầm trọng, đặc biệt vào các năm 2001, 2008, 2010 và 2015 diễn biến về mưa Bắc Giang có biến đổi khác thường đã gậy ngập lụt nghiêm trọng và kéo dài tại huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động làm thiệt hại đáng kể về kinh tế dân sinh, cho địa phương. Năm 2008 xảy ra lũ lịch sử trên sông Lục Nam gây ngập lụt nghiêm trọng trên lưu vực. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao công tác dự báo, cảnh báo lũ cần áp dụng mô hình, công cụ hiện đại phục vụ công tác dự báo của địa phương là cần thiết. Kết quả nghiên cứu ứng dụng mô hình V–Flood dự báo lũ trên lưu vực sông Lục Nam cho thấy lưu lượng dòng chảy được mô phỏng tốt với các chỉ số Sai số quân phương (RMSE), sai số tuyệt đối trung bình (MAE), hệ số tương quan (r) và hệ số Nash–Sufficient Effficient (NSE) được đánh giá ở mức đạt trong quá trình hiệu chỉnh và kiểm định mô hình. Bộ thông số tìm được của mô hình đã được áp dụng thử nghiệm cho dự báo lũ năm 2020 để đánh giá khả năng ứng dụng của mô hình vào dự báo tác nghiệp. Phương pháp nghiên cứu đã giúp dự báo viên có thêm công cụ hữu ích trong quá trình dự báo lũ phục vụ địa phương.   

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Quân, V.V.; Thúy, N.T.; Hùng, H.V.; Thu, V.T.; Thủy, N.L.N.; Nguyên, Đ.H.; Sáu, V.D. Nghiên cứu ứng dụng mô hình V – lũ dự báo lũ trên lưu vực sông Lục Nam, Bắc Giang. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2020, 723, 1–12. 

Tài liệu tham khảo

1. Thuật, N.Đ. Nghiên cứu dự án nghệ thuật và cảnh báo ngập lụt hệ thống sông Kỳ Cùng – Bằng Giang. Báo cáo tài khoản tổng hợp, 2018.
2. Công, T.N .; Anh, T.N .; Mai, Đ.T. Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo lũ sông Hoàng Long.Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2019, 698, 22–30.
3. Phần mềm K – Flood của cơ quan dự báo Hàn Quốc.
4. Mai, Đ.T. Nghiên cứu mô hình Wetspa ứng dụng và Hecras mô phỏng dự báo quá lũ trên sông Thu Bồn – Vu Gia. Báo cáo tài khoản tổng hợp, 2009.
5. Hồ sơ dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực tỉnh Bắc Giang.
6. Kiên, N.T. Nghiên cứu đánh giá, lựa chọn và hoàn thiện các cảnh báo phương pháp, phù hợp với các dự án lũ lụt cho các đơn vị dự báo địa phương ở miền Bắc. Báo cáo tài khoản tổng hợp, 2016.
7. Quân, V.V. Research V-Flood model application model Nghiên cứu các khu vực Đông Bắc. Áp dụng các điểm cho lưu vực sông Lục Nam. Báo cáo tài khoản tổng hợp, 2020.
8. Hoa, N.N; An, N.L .; Trí, Đ.Q.; Đạt, T.T .; Mai, Đ.T .; Trường, Đ.Đ. Nghiên cứu dự án phương pháp và cảnh báo giới hạn khí tượng thủy văn áp dụng cho khu vực Đắk Lăk, Tây Nguyên. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2019, 699, 30–41.
9. Ngọc, T.M. Ứng dụng SWAT mô hình tính toán kéo dài dòng chảy lưu vực sông Lục Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, Khoa học tự nhiên và công nghệ 2009, 25, 484–491.
10. Thái, T.H .; Trí, Đ.Q.; Tuyên, T.Đ.T .; Tâm, N.T .; Dị, B.T. Áp dụng mike mô hình cô ấy kết hợp sản phẩm mưa dự báo ifs dự báo lượng đến hồ lưu vực sông Trà Khúc – Sông Vệ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2019, 697, 1–12.
11. Phương, Đ.T.L. Nghiên cứu MIKE mô hình ứng dụng từng bước hoàn thiện công nghệ lũ lụt sông Hồng – Thái bình. Luận văn Thạc sĩ khoa học, ĐH Khoa học Tự nhiên– ĐH Quốc gia Hà Nội, 2012.
12. Nash, J.E .; Sutcliffe, J.V. Dự báo dòng chảy của sông thông qua các mô hình khái niệm, phần I – tác động của các nguyên tắc. J. Hydrol. 1970, 10, 282–290.
13. Tiến, N.X .; Huấn, L.H .; Ba, T.T.Ứng dụng ứng dụng Hệ thống tích tụ IFAS cảnh báo lũ ngược nguồn sông Nậm Nơn và Nậm Mộ, tỉnh Nghệ An. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2018, 688, 52–58.
14. Mai, Đ.T. Tích hợp hệ thống xây dựng, giám sát cảnh báo, dự phòng lũ lụt, ngập lụt và hạn hán cho hệ thống sông Ba. Báo cáo tổng hợp tài khoản đề tài, 2013.
15. Thục, T. Xây dựng công trình tính toán dự báo lũ lớn hệ thống sông Hồng –Thái Bình. Đề tài cấp Bộ, 2011.