Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG.HCM-VN; nhtuansg@gmail.com;  ttcanh@hcmus.edu.vn

* Tác giả liên hệ: nhtuansg@gmail.com; Tel.: +84–937919194

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích và dự tính xu thế biến đổi các yếu tố khí hậu trong tương lai của tỉnh Ninh Thuận. Phương pháp kiểm định phi tham số sẽ được sử dụng trong nghiên cứu này bằng hai phân tích Mann–Kendall và Theil–Sen. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy nhiệt độ trung bình có xu hướng tăng với trung bình năm tăng 0,01 oC, lượng mưa trung bình năm tăng thêm 11,01 mm, độ bốc thoát hơi tiềm năng tăng 0,013 mm, và độ ẩm trung bình năm giảm 0,01%. Bên cạnh đó, kết quả dư tính xu thế so với giai đoạn nghiên cứu cho thấy đến cuối thế kỷ 21 nhiệt độ trung bình năm tăng 0,8 oC, lượng mưa tăng trên 880,8 mm, lượng bốc thoát hơi tiềm năng tăng 9,04 mm, và độ ẩm giảm 1,0%. Kết quả nghiên cứu đã đóng góp thêm vào cơ sở dữ liệu cho áp dụng kiểm định phi tham số trong lĩnh vực quản lí Tài nguyên và Môi trường. Cùng với đó, nghiên cứu đã cung cấp thêm cho địa phương một công cụ nghiên cứu về xu thế biến đổi đặc điểm khí hậu, giúp các cơ quan, tổ chức hiểu hơn về đặc điểm khí hậu để từ đó có những chiến lược, giải pháp để thích ứng và giảm nhẹ tác động của hạn hán đến kinh tế–xã hội của địa phương.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Tuấn, N.H.; Cảnh, T.T. Nghiên cứu xu thế biến đổi và dự tính khí hậu trong tương lai cho tỉnh Ninh Thuận. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 722, 23-37.

Tài liệu tham khảo

1. Tuấn, N.Đ.; An, N.L. Nghiên Cứu Các Yếu Tố Gây Hạn Hán, Chỉ Tiêu, Phân Cấp Hạn ở Tỉnh Ninh Thuận–Bình Thuận và Giải Pháp Phòng, Chống, Giảm Thiểu. Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủ Lợi Và Môi Trường 2016, 30, 132.

2. Tuấn, N.Đ.; Tuy, B.V.; Phùng, N.K. Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Lĩnh Vực Nông Nghiệp ở Ninh Thuận và Giải Pháp Tương Ứng. Tạp Chí Tài Nguyên Và Môi Trường 2012, 23–26.

3. Chanh, B.V.; Trường, N.H. Khái Quát Đặc Điểm Khí Hậu Thủy Văn ở Tỉnh Ninh Thuận. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2016, 669, 16–20.

4. Năm, T.T.; Minh P.T.; Tuyết B.T. Nghiên cứu Đặc điểm Khí hậu tỉnh Ninh Thuận. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2018, 691, 21–29.

5. Trường, N.H. Ứng Dụng Các Biện Pháp Truyền Thống và Khoa Học Kỹ Thuật Mới Nhằm Khai Thác, Bảo vệ Tài Nguyên Đất và Nước, Góp Phần Phòng Chống Hạn ở Xã Phước Nam Tỉnh Ninh Thuận. Tạp Chí Khí Tượng Thủ Văn 2008, 45–50.

6. Bình, Đ.; Hoàn, P. Điểm neoĐiểm neoĐiểm neoTình Trạng Thiếu Nước Trong Mùa Khô Hạn tại Ninh Thuận. Thông Tin Khoa Học Công Nghệ Ninh Thuận 2012.

7. Thornthwaite, C.W. An Approach toward a Rational Classification of Climate. Geogr. Rev. 1948, 38, 55. https://doi.org/10.2307/210739.

8. Adhikari, A.; Mainali, K.P.; Rangwala, I.; Hansen, A.J. Various Measures of Potential Evapotranspiration Have Species–Specific Impact on Species Distribution Models. Ecol. Model. 2019, 414, 108836. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2019.108836.

9. Schrier, G. van der; Jones, P.D.; Briffa, K.R. The Sensitivity of the PDSI to the Thornthwaite and Penman–Monteith Parameterizations for Potential Evapotranspiration. J. Geophys. Res. Atmos. 2011, 116, D03106. https://doi.org/10.1029/2010JD015001.

10. Yang, Q.; Ma, Z.; Zheng, Z.; Duan, Y. Sensitivity of Potential Evapotranspiration Estimation to the Thornthwaite and Penman–Monteith Methods in the Study of Global Drylands. Adv. Atmospheric Sci. 2017, 34, 1381–1394. https://doi.org/10.1007/s00376–017–6313–1.

11. Mohammed, R.; Scholz, M. Impact of Evapotranspiration Formulations at Various Elevations on the Reconnaissance Drought Index. Water Resour. Manag. 2017, 31, 531–548. https://doi.org/10.1007/s11269–016–1546–9.

12. McCabe, G.J.; Wolock, D.M. Detectability of the Effects of a Hypothetical Temperature Increase on the Thornthwaite Moisture Index. J. Hydrol. 1991, 125, 25–35. https://doi.org/10.1016/0022–1694(91)90081–R.

13. Pereira, A.R.; Pruitt, W.O. Adaptation of the Thornthwaite Scheme for Estimating Daily Reference Evapotranspiration. Agric. Water Manag. 2004, 66, 251–257. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2003.11.003.

14. Mann, H.B. Nonparametric Tests Against Trend. Econometrica 1945, 13, 245–259. https://doi.org/10.2307/1907187.

15. Kendall, M.G. Rank Correlation Methods; Griffin: London, 1975.

16. Theil, H. A Rank–Invariant Method of Linear and Polynomial Regression Analysis 1, 2, 3. Confidence Regions for the Parameters of Polynomial Regression Equations. In Proceedings KNAW 1950, 53,386–392.

17. Sen, P.K. Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau. J. Am. Stat. Assoc. 1968, 63, 1379–1389. https://doi.org/10.2307/2285891.

18. Bhuyan, Md. D.I.; Islam, Md. M.; Bhuiyan, Md. E.K. A Trend Analysis of Temperature and Rainfall to Predict Climate Change for Northwestern Region of Bangladesh. Am. J. Clim. Change 2018, 07, 115–134. https://doi.org/10.4236/ajcc.2018.72009.

19. Ragatoa, D.S.; Ogunjobi, K.O.; Okhimamhe, A.A.; Francis, S.D.; Adet, L. A Trend Analysis of Temperature in Selected Stations in Nigeria Using Three Different Approaches. OALib 2018, 05, 1–17. https://doi.org/10.4236/oalib.1104371.

20. Karanja, A.; Ondimu, K.; Recha, C. Analysis of Temporal Drought Characteristic Using SPI Drought Index Based on Rainfall Data in Laikipia West Sub–County, Kenya. OALib 2017, 04, 1–11. https://doi.org/10.4236/oalib.1103765.

21. Altın, T.B.; Barak, B.; Altın, B.N. Change in Precipitation and Temperature Amounts over Three Decades in Central Anatolia, Turkey. Atmospheric Clim. Sci. 2012, 02, 107–125. https://doi.org/10.4236/acs.2012.21013.

22. Bera, S. Trend Analysis of Rainfall in Ganga Basin, India during 1901–2000. Am. J. Clim. Change 2017, 06, 116–131. https://doi.org/10.4236/ajcc.2017.61007.

23. Byakatonda, J.; Parida, B.P.; Moalafhi, D.B.; Kenabatho, P.K. Analysis of Long Term Drought Severity Characteristics and Trends across Semiarid Botswana Using Two Drought Indices. Atmospheric Res. 2018, 213, 492–508. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2018.07.002.

24. Güner Bacanli, Ü. Trend Analysis of Precipitation and Drought in the Aegean Region, Turkey: Trend Analysis of Precipitation and Drought. Meteorol. Appl. 2017, 24 (2), 239–249. https://doi.org/10.1002/met.1622.

25. Tín, N.V. Đánh Giá Xu Thế Biến Đổi Của Lượng Mưa Thời Đoạn Lớn Nhất Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh Giai Đoạn 1971–2016 Bằng Kiểm Định Phi Tham Số Mann–Kendall. Tạp Chí Khí Tượng Thủ Văn 2017, 638, 52–55.

26. Thành, N.Đ.; Tân, P.V. Kiểm nghiệm phi tham số xu thê biển đổi một số yếu tố khí tượng cho giai đoạn 1961 –2007. Tạp Chí Khoa Học ĐHQGHN Khoa Học Tự Nhiên Và Công Nghệ 2012, 1–8.

27. Kỳ, N.M. Phân tích và đánh giá lượng mưa trong xu hướng Biến đổi khí hậu giai đoạn 1979–2011 ở thành phố Đà Nẵng. Tạp Chí Khoa Học Trường Đại Học Giang 2016, 12, 110–117.

28. Hằng, P.T.T. Xu thế Biến đổi khí hậu và dòng chảy lưu vực sông Ba. Tạp Chí Các Khoa Học Về Trái Đất 2014, 36, 131–400.

29.Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam: Hà Nội, Việt Nam, 2016.