Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi Trường Thành phố Hồ Chí Minh; nnthinh@hcmunre.edu.vn; vinhnguyen4481338@gmail.com; ltphung@hcmunre.edu.vn

2Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh;

3Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG–HCM; nguyentbay@gmail.com

* Tác giả liên hệ: nnthinh@hcmunre.edu.vn; Tel.: +84–944657939

Tóm tắt

Năng lượng sóng biển là một dạng năng lượng tái tạo dựa trên việc sử dụng cơ năng từ dao động tuần hoàn của sóng biển để tạo ra điện. Năng lượng tái tạo từ sóng biển được đánh giá là một nguồn năng lượng sạch và hầu như không làm suy thoái môi trường. Theo đánh giá từ một công trình nghiên cứu của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam vào năm 2019, tổng công suất năng lượng sóng năm trên toàn dải ven biển Việt Nam đáp ứng được 90% nhu cầu tiêu thụ điện năng của Việt Nam trong cùng kỳ. Vùng Nam Trung Bộ được xác định là nơi có trữ lượng năng lượng sóng lớn nhất trên toàn dải ven biển Việt Nam. Trong báo cáo này, các tác giả đã ứng dụng mô hình Mike 21 SW để tính toán đặc trưng sóng biển và xác định chuyển tải năng lượng sóng biển tại khu vực biển Nam Trung Bộ biến thiên trong hai mùa gió thịnh hành năm 2017.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Thịnh, N.M.; Nguyên, Đ.V.; Phụng, L.V.; Bảy, N.T.  Nghiên cứu xác định năng lượng sóng biển khu vực Nam Trung Bộ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 722.58–67.

Tài liệu tham khảo

1. Hubbert, M.K. Nuclear Energy and the Fossil Fuels, Publ. no. 95, Shell Development Company, Houston, Texas, 1956. http://www.hubbertpeak.com/hubbert/1956/1956.pdf

2. “Grøn energi – vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler” er udgivet af Klimakommissionen. 2010 Klimakommissionen ISBN: www 978–87–7844–878–1. I den foreliggende udgave er enkelte tal I boks 4.1 på side 81 rettet. Denne publikation er også tilgængelig I en trykt version ISBN: 978–87–7844–879.

3. Hùng, N.M. và cs. Năng lượng sóng biển khu vực biển Đông và vùng biển Việt Nam. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 2009.

4. Tùng, T.T.; Dũng, L.Đ. Nghiên cứu xác định năng lượng sóng ven bờ cho dải ven biển miền Trung Việt Nam. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường 2012, 39, 1859–3941.

5. Duyên, N.T.K. Tính toán tiềm năng năng lượng sóng vùng biển khơi và ven bờ Việt Nam. Luận văn thạc sĩ khoa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Nxb ĐHQGHN, 2009.

6. Krogstad, H.E.; Barstow, S.F.J.C.E. Satellite wave measurements for coastal engineering applications. Coastal Eng. 1999, 37, 283–307.

7. Settelmaier, J. B.; Gibbs, A.; Santos, P.; Freeman, T.; Gaer, D. Simulating waves nearshore (SWAN) modeling efforts at the national weather service (NWS) southern region (SR) coastal weather forecast offices (WFOs). Proc. 91th AMS Annual Meeting, Seattle, WA, Paper P13A, 2011.

8. Huấn, N.M. Hệ thống nghiệp vụ dự báo ngắn hạn các yếu tố khí tượng thủy văn biển trên Biển Đông. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Nxb ĐHQGHN, 2010.

9. Vinh, V.D.; An, P.H. Ứng dụng mô hình toán nghiên cứu biến động địa hình đáy vùng ven bờ châu thổ sông Hồng. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường 2013, 11.

10. Thạnh, B.; Thịnh, N.N.; Hoàng, T.T. Nghiên cứu tính toán sóng bằng mô hình Delft 3D tại khu vực biển Cần Giờ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2013, 630, 37–40.

11. Thịnh, N.N.; Hoàng, T.T.; Phùng, N.K. Nghiên cứu tính toán trường sóng và dòng Rip (Rip Current) khu vực bãi biển Cù Hin. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2014, 642, 29–32.

12. Phùng, N.K.; Thịnh, N.N.; Hoàng, T.T. Nghiên cứu tính toán dòng Rip (Rip current) khu vực Nha Trang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi 2012, 12, 85–90.

13. Long, B.H. và cs. Cẩm nang tra cứu về điều kiện tự nhiên, môi trường – sinh thái, kinh tế, xã hội và quản lý tổng hợp đới ven bờ biển Nam Trung Bộ. Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2011.

14. DHI. Mike 21 Spectral Wave FM Module, Scientific document–tation. Danish Hydraulic Institute (DHI), 2012.

15. National weather service environmental modeling center form: http://www.https://polar.ncep.noaa.govwaves/viewer.shtml?–multi_2–aus_ind_phi–

16. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI). Năng lượng sóng biển: Tiềm năng khổng lồ của biển đảo Việt Nam, 2019. Truy cập ngày 20/08/2019. Từ http://www.vasi.gov.vn/712/nang–luong–song–bien–tiem–nang–khong–lo–cua–bien–dao–viet–nam/t708/c223/i1575.