Tác giả

Đơn vị công tác

1 Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ; photuonglama1221@gmail.com; huanbtb@gmail.com; hieptt86@gmail.com; daoanhcong.k55.hus@gmail.com

* Tác giả liên hệ: daoanhcong.k55.hus@gmail.com; Tel: +84–948946895

Tóm tắt

Hằng năm, khu vực Bắc Trung bộ hứng chịu nhiều loại hình thời tiết nguy hiểm như Bão, Áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, lũ quét sạt lở đất, nắng nóng, hạn hán, rét đậm rét hại,… với cường độ và tần suất ngày càng tăng. Trong bối cảnh yêu cầu của xã hội về chất lượng, cũng như tính kịp thời của bản tin ngày càng cao, quy trình xử lý số liệu cũ thủ công và lạc hậu, vận hành không ổn định và có nhiều nhược điểm không thể khắc phục đã không còn khả năng đáp ứng và cần có một giải pháp khác để giải quyết triệt để những vấn đề này. Nhóm tác giả đã đề xuất và xây dựng thành công bộ công cụ giải mã và lưu trữ loại số liệu KTTVHV truyền thống cũng như xây dựng website hiển thị số liệu. Bộ công cụ cho thấy sự nhanh chóng, ổn định và tiện lợi cho việc khai thác các loại số liệu và góp phần nâng cao chất lượng dự báo cũng như tính kịp thời của các bản tin.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Thành, T.T.; Hiệp, T.T.; Huấn, L.H.; Công, Đ.A. Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ lưu trữ, xử lý số liệu điện báo khí tượng, thủy văn, hải văn phục vụ công tác dự báo. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 722, 49-57.

Tài liệu tham khảo

1. Ngữ, N.Đ.; Hiệu, N.T. Khí hậu & tài nguyên khí hậu Việt Nam. Nhà xuất bản Nông Nghiệp, 2004.

2. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn. http://dkvbtb.gov.vn/

3. Thuật, N.Đ. Ứng dụng tin học khai thác số liệu khí tượng thủy văn phục vụ dự báo ở Đài Khí Tượng Thuỷ Văn Khu Vực Đông Bắc, 2008.

4. Tỵ, N.Đ.; Phúc, Đ. Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu, NXB Đại Học Quốc Gia, 2010.

5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí tượng thủy văn, 17/2008/QĐ–BTNMT, 2008.

6. Liew. Visual Basic 2015 Made Easy, 2005.

7. Website: https://www.w3schools.com/js/.

8. Trường, B.T. Giáo trình Ứng dụng với ngôn ngữ Visual Basic, Hà Nội, 2009.

9. Cầu, L.X. Xây dựng phần mềm xử lý số liệu Thủy văn vùng sông ảnh hưởng thủy triều HYDTID 1.0, Hà Nội, 2008.

10. Hân, N.V. Đề tài “Nghiên cứu giải pháp tự động hoá đo gió trên sensor gió Young 05106MA”, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, 2007.

11. Châu, Đ.H. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mạng đo mưa thời gian thực tại lưu vực sông Ngàn Phố-Ngàn Sâu”, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, 2005.

12. Mẫn, Đ.T. Đề tài “Nghiên cứu giải pháp truyền số liệu quan trắc KTTV thời gian thực qua mạng điện thoại di động”. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, 2007.

13. Thắng, T.V. và cs. Hệ phần mềm xử lý số liệu hải văn và hệ quản lý truyền nhận số liệu khí tượng, thủy văn hải văn. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2013, 625, 47–52.

14. Hân, N.V. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm hệ thống trạm khí tượng tự động”. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, 2007.

15. Bảy, N.V. Đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực thu nhận và giải mã thông tin Khí tượng Thủy văn tại địa phương”. Đài KTTV khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, 2013.