Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; tranngocanh@hus.edu.vn; dangduc@hus.edu.vn; nguyenthanhtung_t60@hus.edu.vn; phambinh@hus.edu.vn

2Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; tranngocanh@hus.edu.vn

3Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường; nguyentaybac@gmail.com

* Tác giả liên hệ: tranngocanh@hus.edu.vn; Tel.: +84–915051515

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công cụ tính toán và năng lực máy tính, việc phát triển và ứng dụng các bộ mô hình thông số phân bố đang ngày càng được chú trọng và có xu hướng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thực tiễn về độ chi tiết theo không gian của các đầu ra mô hình. Nghiên cứu này nỗ lực giới thiệu đến với cộng đồng nghiên cứu Việt Nam bộ công cụ mô hình Wflow vốn đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới và là một mô hình mã nguồn mở đã được tích hợp trong bộ phần mềm hỗ trợ dự báo Delft–FEWS. Mô hình Wflow_sbm đã được thử nghiệm trên một số lưu vực thượng nguồn dòng chính sông Mã (đến trạm Xã Là) và sông Chu (đến hồ chứa Hủa Na) cho kết quả tương đối khả quan và cho thấy khả năng ứng dụng trong tương lai ở các lưu vực sông tương tự ở Việt Nam.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Anh, T.N.; Nguyên, N.V.; Đức, Đ.Đ.; Tùng, N.T.; Bình, P.D.H. Giới thiệu bộ công cụ mô hình Wflow trong mô phỏng dòng chảy các lưu vực sông Việt Nam. Phần 1: Mô hình Wflow_sbm. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 722, 68-76.

Tài liệu tham khảo

1. Schellekens, J.; Becker, B.; Donchyts, G.; Goorden, N.; Hoogewoud, J.C.; Patzke, S.; Schwanenberg, D. OpenStreams: Open Source Components as Building Blocks for Integrated Hydrological Models. EGU General Assembly Conference Abstracts 2012, 3953.
2. Deursen, W.P.A. Geographic Information Systems and Dynamic Models. Netherlands Geogr. Stud. 1995, pp. 190.
3. Gash, J.H.C. An analytical model of rainfall interception by forests. Q.J.R. Meteorol. Soc. 1979, 105, 43–55.
4. Gash, J.H.C.; Lloyd, C.R.; Lachaud, G. Estimating sparse forest rainfall interception with an analytical model. J. Hydrol. 1995, 170, 79–86.
5. Hassaballah, K.; Mohamed, Y.; Uhlenbrook, S.; Biro, K. Analysis of streamflow response to land use and land cover changes using satellite data and hydrological modelling: Case study of Dinder and Rahad tributaries of the Blue Nile (Ethiopia–Sudan). Hydrol. Earth Syst. Sci. 2017, 21, 5217–5242. https://doi.org/10.5194/hess–21–5217–2017.