Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ

2Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Và Biến đổi khí hậu

Tóm tắt

Nghiên cứu đã ứng dụng mô hình NAM để tính toán và đánh giá ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đến dòng chảy đến hồ A Vương. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định chỉ ra sự tương đồng về pha và biên độ dao động giữa lưu lượng tính toán và thực đo. Từ kết quả hiệu chỉnh và kiểm định, làm cơ sở để tính toán dự báo sự thay đổi dòng chảy đến hồ trong các thời kỳ tương lai. Kết quả tính toán dòng chảy đến hồ theo các thời kỳ tương lai cho thấy dòng chảy đến hồ có sự thay đổi theo các tháng của từng mùa: tháng V là tháng chịu tác động mạnh mẽ nhất của biến đổi khí hậu trong các tháng mùa cạn, còn tháng XI là tháng chịu tác động mạnh mẽ nhất trong các tháng mùa lũ. Mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến dòng chảy mùa cạn ít hơn so với mùa lũ.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Văn Khánh, Trần Thục (2019), Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến dòng chảy đến hồ A Vương. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 700, 23-33.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016), Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam.

2. Phạm Ngọc Rư, Trần Vũ, Lê Nguyên Trung (2014), Đánh giá tác động của BĐKH đến lĩnh vực Thủy điện và đề xuất các giải pháp ứng phó.

3. Vũ Văn Minh, Nguyễn Hoàng Minh, Trần Hồng Thái, (2011), Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu đến dòng chảy lũ lưu vực sông Hồng - Thái Bình. Tuyển tập Báo cáo Khoa học lần thứ XIII, tr. 72-78.

4. Trần Thanh Xuân, Hoàng Minh Tuyển, Lê Tuấn Nghĩa, Lương Hữu Dũng (2011), Tác động của Biến đổi khí hậu đến dòng chảy trong sông. Tuyển tập Báo cáo Khoa học lần thứ XIII, tr. 146- 153.

5. Nguyễn Ý Như, (2011), Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến cực trị dòng chảy trên lưu vực sông Nhuệ Đáy thuộc thành phố Hà Nội.

6. DHI, (2007). MIKE 11 - User’s Manual.

7. DHI, (2007). MIKE 11 - User’s Manual Feddes, R.A., M. Menenti, and P. Kabat, 1989. Modeling the soil water and surface energy balance in relation to climate models, European coordination group on land - surface processes, hydrology, Dessertification in Europe, Barcelona, pp. 21.