Tác giả

Đơn vị công tác

Tóm tắt

Giới thiệu ra đa thời tiết MRL-5 nâng cấp trạm Phù Liễn: Nâng cấp phần cứng, tự động hóa quá trình quan trắc và xử lý số liệu. Sản phẩm khí tượng của ra đa phong phú và có tính nghiệp vụ cao, có thể sử dụng trong dự báo thời tiết, theo dõi phát hiện và cảng báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cục bộ. Đặc biệt có sẩn phần về thời tiết hiện tại trong lãnh thồ 30km X 30 km rất hữu ích cho công tác phục vụ thông tin thời tiết cho địa phương.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Duy Sơn (2011), Ra đa thời tiết MRL-5 nâng cấp với phản mềm RAIS. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 606, 1-7.

Tài liệu tham khảo

1. Operating Manual of radar automated information system RAIS Saint Petersburg, 2010

2. Hệ thống ra đa thời tiểt tự động MERKOM, phiên bản 2.1. sổ 0016. stavropl 2002. Trang 114

3. Ronald E. Rinehart. Radar for Meteorologist, Second Edition 1992. Department of Atmospheric Sciences Center for Aerospace Sciences University of North Dakota Grand Forks .North Dakota 53202- 8216. Pag. 123

4.Trần Duy Sơn. Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện, theo dõi các hiện tượng thời tiểt nguy hiểm: tố lốc, mưa đả, mưa lớn cục bộ. Báo cào tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, tháng 5 năm 2010. Trang 76