Tác giả

Đơn vị công tác

1Đại học Khoa học Huế

2Sở TNMT tính Quảng Nam

Tóm tắt

Trên cơ sở khảo sát thực địa, lẩy và phân tích chất lượng 12 mẫu nước mặt dọc theo sông tuyến sông Trường Giang vào tháng 8/2010 từ dự án nạo vét thoát lũ khẩn cấp, kết hợp với các số liệu đã công bố, bước đầu chúng tôi đã đưa ra một bức tranh khái quát về quá trình truyền mặn và nồng độ mặn trên toàn tuyến sông cũng như xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình xâm nhập mặn và xu hướng ngọt hóa dòng sông này trong những năm qua có liên quan mật thiết đến các tác động  nhân sinh trong vùng.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hoàng Ngô Tự Do, Đỗ Quang Thiên, Trần Thị Phương An, Lê Văn Việt (2011), Đánh giá hiện trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình xâm nhập mặn sông Trường Giang - tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 606, 19-23.

Tài liệu tham khảo

1. Đinh Phùng Bảo, 2001. Đặc điểm khỉ hậu - thuỷ văn tỉnh .Quảng Nam. Trung tâm dự báo khỉ tượng - thuỷ văn tỉnh Quảng Nam.

2. Cục thống kê Quảng Nam, 2000 - 2006. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam. Nxb Thống Kê, Hà Nội.

3. Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ, 2001-2007. Đặc điểm khí tượng thuỷ văn khu vực Trung Trung Bộ năm 2000-2007. Nxb. Đà Nắng.

4. Trương Đình Hùng, 1995. Đặc điểm thuỷ văn Quảng Nam - Đà Nắng. Đài KTTV Trung Trung Bộ.

5. Trương Đình Hùng, 2000. Điều tra khảo sát đánh giá mức độ xâm nhập mặn vùng cửa sông và đồng bằng ven biền bị ngập mặn của tỉnh Quảng Nam. Đài KTTV Trung Trung Bộ.

6. Nguyễn Thanh Sơn, 2005. Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam. Nxb Giáo dục, Hà Nội.

7. Viện Qui hoạch Thuỷ lợi, 2004. Nghiên cứu tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, Hà Nộí