Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Cao đẳng Tài nguyên vồ Môi trường Tp. Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Việc sử dụng chỉ số chất lượng nước (Water Quality Index- WQI) như là một chỉ thị đơn giản của ô nhiễm lưu vực sông được nghiên cứu và áp dụng cho dòng sông Vàm Cỏ khu vực huyện Bến Lức - Tỉnh Long An. Khu vực nghiên cứu chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều và đồng thời là vùng nhiễm phèn khá nặng, do vậy chất lượng nước thay đồi khá phức tạp. Đề tài đã áp dụng hai chỉ sổ tính toán WQINSF của Hoa Kỳ và Bhargava (Ấn Độ) có cài tiến, thay đổi một số thông số để phù hợp với khu vực nghiên cứu. Kết quả cho thấy chỉ số NSF-WQI dạng tích với 9 thông số: pH, DO, độ mặn, TSS, COD, BOD5, NO3-, PO43-, Tổng Coliform là khá phù hợp với thực tế. Chỉ số cho kết quả khá nhạy và phản ánh khá chính xác sự thay đổi chất lượng nước.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phạm Thanh Toàn, Tôn Thất Lãng (2011), Nghiên cứu lựa chọn chỉ số chất lượng nước để đánh giá chất lượng nước sông Vàm CỏTạp chí Khí tượng Thủy văn, 606, 24-29.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Hợp, Phạm Nguyễn Anh Thi, Nguyễn Mạnh Hùng, Thủy Châu Tờ (2010), Đánh giả chất lượng nước sông Bồ ờ tỉnh Thừa Thiên Huế dựa vào chỉ số chất lượng nước (WQI), Tạp chỉ Khoa học, Đại học Huế, số 58; tr. 77-88

2. Tôn Thất Lãng (2006) Nghiên cứu chỉ số chốt lượng nước đề đánh giá và phân vùng chất lượng nước hệ thống sông Đồng Nai, Đề tài NC khoa học, TP HCM

3. Tôn Thất Lâng (2008), Nghiên cứu chỉ số chất lượng nước đề đảnh giá và phân vùng chất lượng nước sông Hậu, Đề tài NC khoa học, TP. HCM

4. Lê Trình (2008), Nghiên cứu phân vùng chắt lương nước theo các chỉ sổ chất lượng nước (WQI) và đảnh giá khả năng sử dụng các ngụồn nước sông, kênh, rạch ở vùng TP.HCM, Đề tài NC khoa học, Tp. HCM

5. Bhargava DS (1983), Use ofWQI for River Calaffication and Zoning of the Gange River, Envlr. Poll, pp. 51-67

6. Enrique Sanchez, Manuel F Colmenarejo, Juan Vicente, Angel Rubio, Marfa G Garcia, Lfssette Travleso, Rafael Borja (2007), Use of water quality index and dissolved oxygen deficit as simple indicators of watersheds pollution, Ecological Indicators 7, pp. 315-328

7. KantaParmar& Vineeta Parmar (2010), Eluation of water quality index for drinking purposes of river Suberarekha in Singbhum Distrist, International Jounal of Environmental Sciences, Volumme 1, pp. 77-82