Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu việc ứng dụng mô hình NAM_MIKE11 để dự báo dòng chảy tại các trạm khống chế trên lưu vực sông Cả, từ đó đánh giá hiệu quả của mô hình trong công tác dự báo dòng chảy phục vụ cho việc vận hành hổ chứa trên lưu vực và diễn toán dòng chảy về hạ lưu.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Duy Kiều, Đinh Xuân Trường (2011), Ứng dụng mô hình NAM_MIKE11 dự báo dóng chảy tại Yên Thượng trên lưu vực sông CảTạp chí Khí tượng Thủy văn, 606, 37-41.

Tài liệu tham khảo

1.Trần Duy Kiều (2010), Tài nguyên nước mặt lưu vực sông Lam. số 21, Tạp chỉ Tài nguyên và Môi trường.

2. Đinh Xuân Trường (2010), Ứng dụng mô hình NAM_MỈKE11 dự bấo dòng chảy cho các lưu vực bộ phận trên lưu vực sông Ba. sổ 599, Tạp chỉ KTTV

3. Denmark Hydraulic Institute (DHI). A Modelling System for River Channels. Reference Manual. DHI 2007