Tác giả

Đơn vị công tác

1Khoa Địa Lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

Biển đảo nước ta là một trong những vùng đã, đang và sẽ chịu tổn thương nhiều nhất do biển đổi khí hậu gây ra, bởi vậy giáo dục biến đổi khí hậu đối với các trường học tại khu vực ven biển và hải đảo là một vấn đề cần thiết và cấp bách. Bài báo giới thiệu hướng giáo dục biến đổi khí hậu cho học sinh thông qua phương pháp tiếp cận DPSIP. Đây là một hướng tiếp cận tích cực, nhằm thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của học sinh, giúp người dân vùng biển đảo và các em học sinh ứng phó với biến đổi khí hậu

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đào Ngọc Hùng (2011), Giáo dục biến đôi khí hậu chọ học sinh vùng biển đảo thông qua phương pháp tiếp cận DPSIPTạp chí Khí tượng Thủy văn, 606, 42-46.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2009), Kịch bản biển đồi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam, Hà Nội.

2. Trần Việt Liễn (1996), Tác động của biển đồi khí hậu đến sức khoẻ ở Việt Nam. Bào cáo tham gia Hội thào quốc gỉa về thực hiện Công ước khung cùa LHQ về biển đổi khí hậu tại Hà Nội tháng 3/1996. (6 tr).

3. Nguyễn Đức Ngữ, Nguyễn Trọng Hiệu (1993), Biển đổi khí hậu ở Việt Nam. Hội thảo quốc gia về biến đổi khí hậu và chiến lược ứng phó. Viện QHVQLN. Hà Nội.

4. HMS, 1995. Vietnam Country Programme on the Implementation of the UN Framework Convention on Climat Change. Hanoi (38p)

5. Sea Level Rise, A Global Vulnerability Assessment. Second Revised Edition, Delft Hydraulics, The Netherlands, January, 1993

6. WMO & UNEP, 2001 special Report on Emissions Scenarlos"IPCC special Report on Climate Change. Cambridge University Press.