Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Lê Tâm (2003), Ảnh hưởng của sự phân tầng đến phân bố thẳng đúng của tốc độ gió, nhiệt độ và độ ẩm trong lớp sát đất tại trạm Khí tượng Hoài Đức. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 505, 8-12.

Tài liệu tham khảo

1. Stull Roland B. , 1989 . An introduction to boundary layer meteorology. Kluwer Academic Publisher; 666p.

2. Laikhman - Vật lý lớp biên khí quyển. NXB KTTV, Leningrat, 1970.

3. Zilichinkevich - Động lực học lớp biên khí quyển. NXB KTTV, Leningrat, 1970.

4. Vương Quốc Cường, Lê Đình Quang. Xác định độ nhám Zo và hệ số m trong công thức biến đổi gió theo quy luật loga và luỹ thừa tại Trạm Hoài Đức. Tạp chí KTTV tháng 1 năm 1999.

5. Nguyễn Lê Tâm. Xác định các đặc trưng lớp sát đất tại trạm Hoài Đức. Tạp chí Khí tượng Thủy văn tháng 5 năm 2002.

6. Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hoà. Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý-Tập 1. NXB Giáo dục, 1996.