Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm quốc gia dự báo Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Văn Ánh (2003), Mưa, bão, lũ, lụt ở các tỉnh Bắc Bộ giai đoạn 1990-2000Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 505, 13-17.

Tài liệu tham khảo

1. Tài liệu khí hậu tập 1. Chương trình tiến bộ KHKT cấp Nhà nước 42A, 1989.

2. Nguyễn Viết Phổ, Vũ Văn Tuấn. Đánh giá khai thác và bảo vệ tài nguyên khí hậu, tài nguyên nước của Việt Nam. NXB - KHKT, 1994.

3. Nguyễn Ty Niên. Thiên tai ở Việt Nam.- Hội thảo quốc tế giảm nhẹ thiên tai do lũ, bão gây ra, 11-1997.

4. Chương trình phòng lũ đồng bằng sông Hồng - Thái Bình. Bộ NN&PTNT 8/1998.

5. Các đánh giá, tổng kết mưa, lũ, bão hàng năm của Trung tâm quốc gia dự báo KTTV, 1990 - 2000.

6. Lê Văn Ánh. Dự báo lũ hạ lưu sông Hồng - Thái Bình trong tình trạng lũ khẩn cấp, Tạp chí KTTV, số 9/1999.