Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm quốc gia dự báo Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đỗ Lệ Thủy,  Phạm Thị Thanh Ngà (2003), Nghiên cứu lưới tam giác điểu hoà trong bộ mô hình dự báo số trị nghiệp vụ GME-HRM. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 505, 18-27.

Tài liệu tham khảo

1. Đỗ Lệ Thủy, Kiều Thị Xin và Phan Văn Tân, 2000. Thử nghiệm dự báo đợt mưa lớn đầu tháng XI năm 1999 tại các tỉnh miền Trung bằng mô hình số phân giải cao High Resolution Regional Model (HRM). Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học Khí tượng cao không lần thứ V, tr, 154-159.

2. Kiều Thị Xin, Lê Công Thành, Phan Văn Tân, Đỗ Lệ Thủy và Nguyễn Văn Sáng, 2001. Mô hình dự báo số phân giải cao HRM và thử nghiệm áp dụng dự báo thời tiết khu vực Đông Nam Á - Việt Nam.- Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 8(488)/2001, Tổng cục KTTV, tr. 36-44.

3. Kiều Thị Xin và các cộng tác viên, 2002. Nghiên cứu ứng dụng bộ mô hình số trị khu vực cho dự báo chuyển động của bão ở Việt Nam.- Báo cáo kết quả thực hiện đề tài KHCN độc lập cấp Nhà nước, 184 tr.

4. Barnes, S.L., 1973. Mesoscale objective map analysis using weighted function time-series observations. NOAA Tech. Memo. ERLTM-NSSL-62, 60 pp).

5. Majewski, D., 1998. The new global icosahedral-hexagonal grid point model GME of Deutscher Wetterdienst, ECMWF, Seminar Proceedings, Recent development in numerical methods for atmospheric modelling, pp 173-201.

6. Majewski, D., D. Liermann, p. Prohl and B. Ritter, 1999. The global icosahedral-hexagonal grid point model GME-Operational version and high resolution tests.