Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường

2Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Ngọc Quyền, Nguyễn Văn Tuệ, Nguyễn Đức Mạnh, Hoàng Xuân Cơ (2003), Bước đầu đánh giá khả năng ô nhiễm bụi qua số liệu thu được tại trạm tự động quan trắc môi trường không khí Láng Hà NộiTạp chí Khí tượng Thủy văn, 516, 8-14.

Tài liệu tham khảo