Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Tư liệu KTTV

Tóm tắt

Ngành Khí tượng Thúy văn (KTTV) có lịch sử hoạt động trên 100 năm. Tư liệu KTTV hiện nay đang lưu trữ là tư liệu vô giá không những có ý nghĩa khoa học, vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, mà còn phản ánh quá trình lịch sử phòng chống giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra của dân tộc ta.

Lịch sử cho thấy, cuộc chiến chống giặc ngoại xâm của bất kỳ một quốc gia nào cũng có lúc phải kết thúc, nhưng công việc phòng chống thiên tai lại diễn ra thường xuyên liên tục từ thế hệ này đến thế hệ khác. Trong phạm vi bài này, là người làm công tác lưu trữ tư liệu KTTV tác giả muốn giới thiệu với bạn đọc về những tài liệu KTTV còn lưu lại được từ khi bắt đầu có trạm quan trắc tới nay.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Đăng Quế (2003), Quan trắc khí tượng thủy văn ở Việt Nam nhìn từ tư liệu lưu trữTạp chí Khí tượng Thủy văn, 507, 6-11.

Tài liệu tham khảo

1. Lịch sử Khí tượng Thủy văn Việt Nam. Phần Biên niên cổ -Trung đại - Cận đại. Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Hà Nội, 1995.

2. Các bảng thống kê tài liệu KTTV tại Trung tâm tư liệu KĨTV và Đài KTTV khu vực Nam Bộ (Tài liệu nội bộ).