Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Dương Văn Khánh (2003), Quản lý tài nguyên nuớc - vấn đề của hôm nay. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 507, 12-14.

Tài liệu tham khảo

1. Cứu lấy trái đất - Chiến lược cho cuộc sống bền vững - UNEP, WF, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1993.

2. Trịnh Trọng Hàn. Nguồn nước và tính toán thuỷ lợi.- NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1993.

3. Đánh giá tài nguyên nước và sử dụng nước của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ủy ban Quốc gia Việt Nam về Chương trình thuỷ văn Quốc tế, Hà Nội, 11- 1992.

4. Integrated Planning and management of Water Resources. International hydrological Programme, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO, Paris, 1990. Edited by s. Dyck.