Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Duy Chinh (2003), Bàn về phân vùng khí hậu Quảng TrịTạp chí Khí tượng Thủy văn, 506, 15-20.

Tài liệu tham khảo

1. Số KHCN và MT tỉnh Quảng Trị. “Đặc điểm khí hậu và khí hậu nông nghiệp tỉnh Quảng Trị”.-Sở KHCN và MT Quảng Trị - 1998.

2. Nguyễn Duy Chinh. “Đánh giá đặc điểm khí hậu tỉnh Quảng Trị”." (Đề tài nhánh thuộc đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ liệu và đánh giá đặc điểm khỉ tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng trị” ). Sở KHCN và MT Quảng Trị 2002.

3. Nguyễn Hữu Tài. “Phân vùng khí hậu lãnh thổ Việt Nam”.- Tài liệu đánh máy, 1991.

4. Nguyễn Hữu Thống. “Khoa học và cồng nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị”.- Tạp chí Hoạt động khoa học - Bộ KHCN và MT