Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Cán bộ Khí tượng Thủy văn Tp. Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Bùi Thị Hiếu (2003), Một số giải pháp về vấn đề sử dụng nguồn nước lưu vực sông Đồng NaiTạp chí Khí tượng Thủy văn, 507, 21-25.

Tài liệu tham khảo

1. Hoàng Hưng, Vai trò lưu vực sông Đổng Nai trong kế hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đề tài cấp Bộ (Mã số B98-18B-05), 2000.

2. Tô Văn Trường, Quy hoạch chiến lược hưống tới sự phát triển bền vững trong quản lý tài nguyên nước, Phân viện Quy hoạch Thuỷ lợi Nam Bộ, 1999.

3. G.J. Alaerts. et al, Procedures and partners for capacity building in the water sector, Proceedings: A strategy for water sector capacity, Delft, 3-5 June, 1991, 71 -87.

3. ADB, Environmental guidelines for selected agricultural and natural resources development projects, Nov. 1991. 

4. D.H. Burn, Hydrological information for sustainable development, Hydrological science journal, volume 42, number 4, August, 1997.