Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Cao đẳng KTTV Hà Nội

Tóm tắt

Tài nguyên nước là một trong những tài nguyên thiên nhiên cơ bản. Nó có ý nghĩa sống còn trong phát triển kinh tế-xã hội và đời sống con người. Số lượng và chất lượng tài nguyên nước có liên quan mật thiết với nhau.

Để phát triển lâu bền tài nguyên nước, dưới đây xin đề cập đến hai mặt số lượng và chất lượng nước của lưu vực sông Cả.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hoàng Ngọc Quang, Phan Trường Duân (2003), Tài nguyên và chất lượng nước lưu vực sông CảTạp chí Khí tượng Thủy văn, 507, 26-31.

Tài liệu tham khảo

1. Viện KHXH Việt Nam, 1985. Địa lý Việt Nam.

2. Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc Trung Bộ, 1991. Đặc điểm thuỷ văn Nghệ Tĩnh và Đặc điểm thuỷ văn Thanh Hoá (bản thảo).

3. Nguyễn Trọng Sinh, Hoàng Niêm và nnk, 1996. Cân bằng và sử dụng cố hiệu quả nguồn nước quốc gia. Báo cáo tổng kết Chương trình nghiên cứu khoa học KC-12.

4. Viện Quy hoạch thuỷ lợi 1993. Báo cáo tổng quan sông Cả.

5. Viện Quy hoạch và điều tra rừng, 1983. Báo cáo kết quả điều tra rừng tĩnh Thanh Hóa và Nghệ Tĩnh.

6. Chi cục Thống kê Nghệ An, 2001. Niên giám thống kê Nghệ An.

7. Chi cục Thống kê Hà Tĩnh, 2001. Niên giám thống kê Hà Tĩnh.