Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm dự báo KTTV Trung ương

2Trường Cao Đẳng KTTV Hà Nội                                    

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Bùi Đức Long, Nguyễn Chí Yên, Trần Công Danh (2003), Mô hình tính toán và dự báo dòng chảy lũ sông Cả tại Nam ĐànTạp chí Khí tượng Thủy văn, 507, 32-38.

Tài liệu tham khảo

1. Lê Bắc Huỳnh. 1988. Về phương pháp tính toán truyền sóng lũ trong sông.- Tập san KTTV, số 5, 1988.

2. Lê Bắc Huỳnh. 1988. Phương pháp tính toán dòng chảy lũ ở đoạn sông có gia nhập khu giữa, TS-KTTV, số 8, 1988.

3. Trần Tuất, Nguyễn Đức Nhật. 1980. Khái quát địa lý thủy văn sông ngòi Việt Nam. Hà Nội. 1980.

4. Lê Bắc Huỳnh, Bùi Đức Long. Mô phỏng dòng chảy gia nhập khu giữa trong mô hình tính toán và dự báo thượng lưu sông Thao,- Tạp chí KTTV năm 1996.

5. Báo cáo của Tổng cục KTTV tại hội nghị của Chính phủ năm 1997. Đặc điểm thiên tai mưa, bão, lũ, ỉụt miền Trung và công tác KTTV phục vụ phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên taỉ gây ra năm 1996.