Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Khí tượng Thủy văn Biển

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Tài Hợi (2003), Nghiên cứu cấu trúc thống kê trường nhiệt- muối lớp đồng nhất vùng thềm lục địa biển Việt NamTạp chí Khí tượng Thủy văn, 507, 40-44.

Tài liệu tham khảo

1. Gandin L.A., 1963. Phân tích khách quan các trường khí tượng. NXB KTTV, Leningrad, 285 tr. (tiếng Nga).

2. Belaev V.I. Xử lý và phân tích lý thuyết các quan trắc hải văn. Kiev, 1973 (Tiếng Nga). 295 tr.