Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường ĐHKHTN - DHQGHN

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Tiền Giang (2003), Nghiên cứu ứng dụng mô hình 2 chiều tính toán biến dạng lòng dẫnTạp chí Khí tượng Thủy văn, 512, 8-15.

Tài liệu tham khảo

1. Hydrologic Engineering Center, US Army Corps. User's manual of HEC, 1994.                                                       :

2. Chill Ted Yang. Sediment Transport Theory and Practice. Me Graw-Hill, 1996.

3. N.T.Giang. Sediment transport balance and bank in Son Tay curved bend, Red River, Vietnam. A Thesis for the. degree of Master of Engineering, Asian Institute of Technology, 2000.

4. Trần Thục, Nguyễn Thị Nga. Động lực học sông ngòi. ĐHKHTN, Hà Nội, 2001.