Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Cao đẳng Khí tượng Thủy văn Hà Nội

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Viết Lành (2003), Xây dựng phương trình dự báo dông nhiệt cho khu vực thành phố Việt Trì trong các tháng V, VI và VIITạp chí Khí tượng Thủy văn, 512, 16-22.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Viết Lành. Nghiên cứu dự báo dông nhiệt cho vùng Đồng bằng Bắc Bộ trong các tháng nửa đầu mùa hè._ Luận án tiến sĩ khí tượng, Hà Nội, 2001.

2. Đinh Văn Loan. Biểu đồ tụ điểm nhiều yếu tố dự báo dông nhiệt tại Hà Nội. Tuyển tập các báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học về dự báo Khí tượng Thủy văn lần thứ m, tập 1, Cục dự báo Khí tượng Thủy văn, Hà Nội, 1990.

3. Nguyễn Vũ Thi. Dự báo dông nhiệt trước 6-12h cho khu vực Hà Nội trong tháng V bằng biểu đồ liên tiếp. Nội san Khí tượng Thủy văn số 4; 1979.

4. Phạm Ngọc Toàn và Phan Tất Đắc. Khí hậu Việt Nam. NXB Khoa học Kỹ thuật, 1993.

5. rpy3a r. B. M PaHbKOBa 3. n. BepoxTOCTHbie MereoponomyecKne ỉlporHO3b/. ruâp0MeTe0M3flaT, JleH, 1983.  

6. Wilks s. Daniel. Statistical Methods in The Atmospheric Sciences. Academic Press, San Diego California, 1995.