Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đinh Quang Vọng, Bùi Đức Long (2003), Chương trình giải mã và xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn phục vụ dự báoTạp chí Khí tượng Thủy văn, 512, 31-35.

Tài liệu tham khảo