Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm ứng dụng Công nghệ Khí tượng Thuỷ văn

Tóm tắt

Hồ chứa công trình thuỷ điện Hoà Bình được xây dựng trên sông Đà và đưa vào vận hành từ năm 1990. Chất lượng nước hồ có những diễn biến phức tạp theo cả chiều dọc, chiều sâu và theo thời gian. Qua số liệu các đợt khảo sát và tại các trạm quan trắc cố định chất lượng nước khu vực hồ cho thấy một đặc điểm quan trọng của chế độ thủy hoá hồ Hoà Bình đó là sự phân tầng nhiệt độ và ôxi hoà tan. Sự phân tầng này đang dần đi vào ổn định để thiết lập một trạng thái cân bằng mới. Hầu hết các chỉ tiêu chất lượng nước đều đạt tiêu chuẩn loại A (TCVN 5942:1995). Tuy nhiên, chất lượng nước hồ đang ngày càng xấu đi do ảnh hưởng của các hoạt dộng dân sinh, kinh tế trên lưu vực.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Kiên Dũng, Cao Phong Nhã (2004), Đánh giá bước đầu về chất lượng nước hồ Hoà Bình. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 563, 20-24.

Tài liệu tham khảo

1. Đỗ Hoài Dương (1995). Chất lượng nước hồ chứa Hoà Bình. Hội thảo khoa học: Đánh giá ảnh hưởng của hồ chứa Hoà Bĩnh đến môi trường.

2. Nguyễn Kiên Dũng (2001). Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học tính toán bồi lẳng bùn cát hồ chứa Hoà Bĩnh, Sơn La. Luận án Tiến sĩ, Viện KTTV, Hà Nội.

3. Vũ Thị Hiền (2003). ứng dụng mô hình DESERT tính toán lan truyền một số chất ô nhiễm trong hồ chứa Hoà Bĩnh. Luận văn thạc sĩ, Đại học KHTN, Hà Nội.

4. Vũ Văn Tuấn (1995). Một số đánh giá bước đầu về ảnh hưởng của hồ chứa Hoà Bĩnh tới môi trường. Hội thảo khoa học: Đánh giá ảnh hưởng của hồ chứa Hoà Bình đến môi trường.